สะตีมศึกษากับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์

Authors

  • พันเพชร เชยแจ้ง Department of Science Education, Faculty of Education, Kasetsart University

Abstract

สะตีมศึกษา (STEAM Education​) เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจนเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการดำเนินชีวิตผ่านการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้สู่การดำเนินชีวิตประจำวัน และช่วยพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิทยาศาสตร์​ของ​ผู้เรียน​ นอกจากนี้​แล้วยังสามารถ​ต่อยอดองค์ความรู้ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเเละตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-26

Issue

Section

บทความวิชาการ