Return to Article Details แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 Download Download PDF