แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Authors

  • วันชัย น้อยวงค์

Abstract

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่กำหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญและมีทักษะในศตรวรรษที่ 21 ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21จะต้องออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้กับผู้เรียน ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งนำเสนอการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

บทความวิชาการ