ความสุขกับสถานศึกษา : องค์ประกอบความสุขของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

Authors

  • เกวลิน งามพิริยกร Srinakharinwirot University

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบความสุขของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหาร 5 ราย (2) อาจารย์ 10 ราย (3) นักเรียน 10 ราย และ (4) ผู้ปกครอง 5 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย โดยมุ่งเน้นการศึกษาความสุขตามแนวทาง ความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างข้อสรุปในบริบทเฉพาะของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์             ผลการวิจัยพบว่า ความสุขของโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) สุขภาพอนามัยดี หมายถึง การที่สมาชิกในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางใจ จากการดูแลร่างกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่เสมอ (2) เกื้อกูลสังคม หมายถึง การมีความเกื้อกูลสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในโรงเรียน (3) สร้างความสนุก ผ่อนคลาย หมายถึง การที่สร้างความผ่อนคลาย จากกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในโรงเรียน (4) โอกาสพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การที่โรงเรียนมีการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย (5) จัดสรรเงินเป็น หมายถึง การที่โรงเรียนส่งเสริมการให้ความรู้ ทางการเงิน และการออมเงิน เพื่อการไม่เป็นหนี้และมีเงินเก็บในอนาคต (6) อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์เชิงความเป็นครอบครัวในโรงเรียน เพื่อสร้างความรักใคร่และความสัมพันธ์ที่อันดี (7) เชื่อมั่นในองค์กร หมายถึง การที่บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง มีความภูมิใจในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยทั้ง 7 องค์ประกอบข้างต้นนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เป็นโรงเรียนแห่งความสุขที่ยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-16

Issue

Section

บทความวิจัย