กรณีศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรสัตว์ ด้วยทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

Main Article Content

สุรเดช ศรีทา
อรวรรณ คูหเพ็ญแสง

Abstract

A Case Study of Enhancing Pre-service Teachers’ Biology Teaching in Topic of Animal Kingdom with Variation Theory and Coaching and Mentoring
 
Suradet Sritha and Orawan Kuhapensang
 
รับบทความ: 11 เมษายน 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 15 มกราคม 2560
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรสัตว์ ด้วยทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์จำนวน 2 คน ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตชั้นเรียน การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งผลงาน คะแนนสอบ และอนุทินของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยคิดค่าร้อยละ วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้มากขึ้น โดยสามารถเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อใช้ในการปรับแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมมากขึ้น มีการวางแผนและการนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้มากขึ้น สามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นสามารถนำผลการประเมินไปแก้ปัญหาความเข้าใจผิดของนักเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีววิทยา นักเรียนที่นิสิตรับผิดชอบสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 53.47 และนักเรียนที่ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.94
คำสำคัญ: นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ อาณาจักรสัตว์ ทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้ วิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
 
Abstract
This research is a case study research which aimed to enhance biology teaching by pre-service teachers in a topic of animal kingdom with variation theory through coaching and mentoring. The study group was two pre-service teachers who taught biology in a special large school in Bangkok. The researchers had collected data from observation in classes, informal interviews, recording after learning management including works, test scores and students’ diaries. The quantitative data was analyzed by finding out percentage. The qualitative data was analyzed by content analysis. The results indicated that the students had more under-standing in learning management according to variation theory. It can be remarked from choosing and using learning media more effectively, checking existing knowledge of students in order to be applied in learning plan improvement to be more appropriate, planning and implementing learning experiences increasingly, evaluating learning results with diverse methods, bringing evaluation results to solve misunderstanding of students, and possessing good attitudes in learning biology. The students who were responsible in teaching by the pre-service teachers had learning achievements in cognitive domain at excellent level of 53.47%, and only 5.94% of students did not pass the criterion.
Keywords: Pre-service teachers, Animal kingdom, Variation theory, Coaching and mentoring

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Faikhamta, C. and Roadrangka, V. (2005). Problems in professional experience training of student teachers in the promotion of science and mathematics talented teachers (PSMT). Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities 11(2): 151–163. (in Thai)

Fletaher, J. S., and Mullen, A. C. (2012). Mentoring and coaching in education. India: Replika.

Fraser, D., Allison, S., Coombes, H., Case, J., and Linder, C. (2006). Using variation to enhance learning in engineering. International Journal of Engineering Education 22(1): 102–108.

Garvey, R., Stokes, P., and Megginson, D. (2014). Coaching and Mentoring. California: UK: SAGE.

Hudson, P. (2003). Mentoring and modelling primary science teaching practices. The Electronic Journal of Science Education 7(1). Retrieved from http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/ejse.html, September 2, 2016.

Hudson, P. (2013). Mentoring pre-service teachers on school students’ differentiated learning. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 11(1): 112–128.

Hudson, P., and Hudson, S. (2010). Mentor educators understandings of mentoring preservice primary teachers. The International Journal of Learning 17(2): 157–170.

Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development. (2001). 30 Years Satitkaset. Bangkok: Siam Print. (in Thai)

Kuhapensang, O., Sritha, S., Pokpun, K., Phong-paijit, P., Shinnasin, K., and Pitiporntapin, S. (2013). Enhancing of the 10th grade students’ scientific conceptions of animal kingdom using variation theory. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 4(2): 99–107. (in Thai)

Lathae, S. (2010). The Development of Scientific Conception on Biodiversity of Grade 10 Students by Using Constructivist Teaching Approach and Learning Resources. Master of Education Thesis (Science Education). Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Linder, C., Fraser, D., and Pang, M. F. (2006). Using a variation approach to enhance physics learning in a college classroom. The Physics Teacher 44: 589–592.

Liu, S. H. (2014). Excellent mentor teachers’ skills in mentoring for pre-service teachers. International Journal of Education 6(3): 29–42.

Lo, M. L. (2012). Variation Theory and the Improvement of Teaching and Learning. Retrieved from http://www.gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29645/5/gupea207729645 5.pdf, July 9, 2015.

Marton, F., and Booth, S. (1997). Learning and Awareness. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mason, J. (2011). Explicit and Implicit Pedagogy: Variation Theory as a Case Study. Retrieved from http://www.bsrlm.org.uk/IPs/ip31-3/BSRLM-IP-31-3-19.pdf, September 3, 2015.

Office of the Education Council. (2012). Professional Standards. Retrieved from http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view. php?mid=136&did=254&tid=3&pid=6, February 22, 2015. (in Thai)

Pang, M. F., and Marton F. (2005). Learning theory as teaching resource: enhancing students’ understanding of economic. Concepts Instructional Science 33: 159–191.

Pang, M. F., Linder, C., and Fraser, D. (2006). Beyond lesson studies and design experiments – Using theoretical tools in practice and finding out how they work. International Review of Economics Education 5(1): 28–45.

Phanthalert, C. (2006). Development of Academic Mentors' Coaching Competency Enhancement Process Using Experiential Learning in School-Based Training. Doctoral Dissertation (Curriculum and Instruction). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Podsen, J. J., and Denmark, V. M. (2013). Coaching & Mentoring First-Year and Student Teacher. 2nd ed. New York: Routledge.

Roadrangka, V., and Srisukwatananan, P. (2002). Problems in professional experience training of student teachers in Science Education, Faculty of Education, Kasetsart University. Kasetsart Journal: Social Sciences 23(2): 104–117. (in Thai)

Sunalai, T. (2006). A Study of teacher professional development of field experience students, Faculty of Education, Kasetsart University. Kasetsart Educational Review 21(1): 119–123. (in Thai)

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). (2013). The Project Plans to Promotion of Teaching Science and Technology Phase 3 (2556–2561 BC). Retrieved from http://www.dpstcenter.org/psmt/page/?mem=psmt, February 25, 2015. (in Thai)

Tongshuer, S. and Sarathapaan, N.(2014). Professional experience training problems of Home Economics Education student teachers, Faculty of Education, Kasetsart University. Kasetsart Educational Review 29(2): 193–201. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)