ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในคลองแสนแสบในการผลิตไฟโคไซยานิน

Main Article Content

สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
กนกกานต์ นาคทอง

Abstract

Potential of Phycocyanin-Producing Cyanobacteria in Sansab Canal
 
Surasak Laloknam and Kanokgarn Naktong
 
รับบทความ: 13 สิงหาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 20 พฤศจิกายน 2559
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตไฟโคไซยานินที่แยกได้จากคลองแสนแสบ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ Anabeana sp.  Nostoc sp.  Spilurina sp.  Tolypothrix sp. และ Oscillatoria sp. SWU121 ในอาหาร BG11 เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยสกัดตัวอย่างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 8.0 และวัดปริมาณไฟโคไซยานินด้วยเครื่องสเปกโทโฟโทมิเตอร์ พบว่า ไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. SWU121 เจริญเติบโตและให้ปริมาณไฟโคไซยานินสูงสุด รองลงมาคือ Spilurina sp.  Anabeana sp.  Nostoc sp. และ Tolypothrix sp. ตามลำดับ ภาวะที่เหมาะสมในการผลิต ไฟโคไซยานินจาก Oscillatoria sp. SWU121 คือ เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อ BG11 พีเอช 8.0 อุณหภูมิ 30°C ภายใต้แสงขาว เป็นระยะเวลา 30 วัน ให้ปริมาณไฟโคไซยานินสูงสุด 40 mg/L และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
คำสำคัญ: ไฟโคไซยานิน  ไซยาโนแบคทีเรีย  คลองแสนแสบ
 
Abstract
This research aimed to screen cyanobacteria producing phycocyanin of five cyano-bacteria isolated from Sansab canal, Anabeana sp., Nostoc sp., Spilurina sp., Tolypothrix sp., and Oscillatoria sp. SWU121. All cyanobacteria were grown in BG11 medium for 30 days were extracted by phosphate buffer, pH 8.0. The phycocyanin contents were measured using spec-trophotometer. The result showed that Oscillatoria sp. SWU121 had the highest phycocyanin contents, followed by Spilurina sp., Anabeana sp., Nostoc sp., and Tolypothrix sp., respectively. The optimal condition of Oscillatoria sp. SWU121 to produce phycocyanin was grown in BG11 medium pH 7.0, 30°C under white light for 30 days and shown yield 40 mg/L. Phycocyanin of Oscillatoria sp. SWU121 showed antioxidant activity.
Keywords: Phycocyanin, Cyanobacteria, Sansab canal

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Areerachakul, S. (2012). Comparison of Adaptive Neuro-fuzzy Inference System and Artificial Neural Network for Estimation of Biochemical Oxygen Demand Parameter in Surface Water: A Case Study of Saen Saep Canal. Bangkok: Suansunandha Rajabhat University. (In Thai)

Bennett, A., and Bogorad, L. (1973). Complementary chromatic adaptation in a filamentous blue-green alga. Journal of Cell Biology 58(2):419–35.

Boonburapong, B., Bualuang, A., Incharoensakdi, A., Nilapai, Y., Puangkwan, P., Boonprakobkul, A., and Laloknam, S. (2011). Effect of glycine, proline and glutamate on growth of cyanobacteria synechococcus PCC 7942, synechocystis PCC 6803 and Aphanothece halophytica under normal and salt stress conditions. Journal of Research Unit on Science, Technology, and Environment for Learning 2(1): 48–58. (in Thai)

Bualuang, A., Kongwithtaya, S., and Laloknam, S. (2013). Application of micro-alga. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 4(1): 72–79. (in Thai)

Danyuttasilp Y., and Laloknam, S. (2013). Increasing of oxygen contents in waste water from Saensab canal under laboratory room using filamentous cyanobacteria. Advanced Sciences 13(2): 24–34. (in Thai)

Deokboonpan P., and UPla P. (2014). The Development of Bicycle System Along-side Urban Canal: The Case Study of Saen Saeb Canal. Practicality: The 2nd Thailand Bike and Walk Forum. Retrieved from http://www.thaicyclingclub.org/ sites/default/files/19_ephynphaa.pdf, June 27, 2014,

Donagh, M. E., Casco, M. E., and Maria, C. C. (2008). Plankton relationships under small water level fluctuations in a subtropical reservoir. Aquatic Ecology 43: 371–381.

Duangsee, R., Phoopat, N., and Ningsanond, S. (2009). Phycocyanin extraction from Spirulina platensis and extract stability under various pH and temperature. Journal of food and Agro-Industry 2(4): 819–826.

Ferrari, S. G., Italiano, M. C., Silva. H. J. (2002). Effect of a cyanobacterial com-munity on calcium carbonate precipitation in Puente del Inca (Mendoza, Argentina). Acta Botanica Croatica 61(1): 1–9.

Jeffrey, S. A. (1972). Preparation and some properties of crystalline chlorophyll c1 and c2 from marine algae. Biochemica et Biophysica Acta 279: 15–33.

Jeffrey, S. W., and Humphrey, G. F. (1975). New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants algae and natural phytoplankton. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 167: 191–194.

Johnson, E. M., Kumar, K., Das, D. (2014). Physicochemical parameters optimization, and purification of phycobiliproteins from the isolated Nostoc sp. Bioresource Technology 166: 541–547.

Kachensuwan, C., Kongwithtaya, S., Phornphisutthimas, S., and Laloknam, S. (2012). A Screening of cyanobacteria producing the peroxidase. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 3(1): 1–7. (in Thai)

Kanchitanurak P., Naktong K., Kachensuwan C., and Laloknam, S. (2012). Effect of salinity on growth and betaine content of filamentous cyanobacteria Anabaena sp., Nostoc sp. and Spirulina sp. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 3(2): 110–115. (in Thai)

Kovacs M. (1992). Biological indicators of environmental pollution. In M Kovacs (Ed.), Biological Indicators in Environmental Protection. New York: Ellis Horwood.

Kumar, M., Kulshreshtha, J., and Singh, G. P. (2011). Growth and biopigment accumulation of cyanobacterium Spirulina platensis at different light intensity and temperature. Brazilian Journal of Microbiology 42(3): 1128–1135.

Laloknam S., and Boonburapong B. (2011). Potential of cyanobacteria in Thailand. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning 2(2): 149–154. (in Thai)

Laloknam, S., Bualuang, A., Boonburapong, B., Rai, V., Takabe, T. and Incharoensakdi, A. (2010). Salt stress induced glycine-betaine accumulation with amino and fatty acid changes in cyanobacterium Aphanothece halophytica. Asian Journal of Food and Agro-Industry 3(1): 25–34.

Laloknam, S., Kanchitanurak, P., Boonburapong, B., Rai, V., Kongwitthaya, S. (2014). Inorganic and organic compounds of freshwater filamentous cyanobacteria under normal and salt stress conditions. Journal of Chemistry and Chemical Engineer-ing 8: 1059–1067.

Lo, K. M., and Cheung, P. C, K. (2005). Antioxidant activity of extracts from the fruiting bodies of Agrocybe aegerita var. alba. Food Chemistry 89(4): 533–539.

Luechai, K. (2010). Legal Measures for the Prevention and Control of Water Pollution in San Saeb Canal in Bangkok. Master’s Thesis in Natural Resource and Environmental Law. Bangkok: Faculty of Law, Thammasart University. (In Thai)

Mohite, Y. S., and Wakte, P. S. (2011). Assessment of Factors Influencing growth and c-phycocyanin production of Arthrospira platensis from meteoritic crater lake. Journal of Algal Biomass Utilization 2(2): 53–68.

Moohamud, R. (2013). Islam and Sustain-able Development: A Case Study of Masjid Kamalulislam Community, Khlong Saen Saep, Bangkok. Master of Science Thesis in Environment Management Bangkok: School of Social and Environmental, National Institute of Development Administration. (in Thai)

Pandeya U., and Pandeyb, J. (2008). Enhanced production of biomass, pigments and antioxidant capacity of a nutritionally important cyanobacterium Nostochopsis lobatus. Bioresource Technology 99(10): 4520– 4523.

Peerapornpisal, Y. (2006). Phycology. 2nd ed. Chiang Mai: Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mal University. (in Thai)

Peerapornpisal, Y. (2005). Freshwater Algae in Northern Thailand. The Biodiversity Research and Training Program (BRT). Chiang Mai: Chotana Print. (In Thai)

Peerapornpisal, Y., Chaiubol, C., Pekkoh, J., Kraibut, H., Chorum, M., Wannathong, P., Ngearnpat, N., Jusakul, K., Thammathiwat, A., Chuanunta, J., and Inthasotti, T. (2004). Monitoring of Water Quality in Ang Kaew Reservoir of Chiang Mai University Using Phytoplankton as Bioindi-cator from 1995–2002. Chiang Mai Journal of Science 31(1): 85–94.

Pollution control department. (2012). Surface water standards. Retrieved from http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water05.html, June 27, 2014.

Romay, C. H., González, R., Ledón, N., Remirez, D., and Rimbau, V. (2003). C-phycocyanin: A biliprotien with antioxidant, antiinflammatory and neuroprotective effects. Journal of Current Protein and Peptide Science 4: 207–216.

Srisawat, N. (2004). Expectation and Perception towards Service of Quality Passenger Boat on Khlong Saenseap. Master’s Project of Marketing. Srinakharinwirot University, Bangkok. (In Thai)

Suktalord, P., Pratsaphan, R., Rakchad, S., Petchpool, T., Kerdsombat, P., Laloknam, L. (2016). The use of alga as water quality indicator in Sansab canal. Journal of Research Unit on Science Technology and Environment for Learning 7(1): 15–27. (in Thai)

Vermaas, F. J. W., Timlin, J. A., Jones, H. D. T., Sinclair, M. B., Nieman, L. T., Hamad, S. W. , Melgaard, D. K., and Haaland, D. H. (2007). In vivo hyperspectral confocal fluorescence imaging to determine pigment localization and distribution in cyanobacterial cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(10): 4050–4055.

Walter, A., Carvalho, J. C., Soccol, V. T, Faria, A. B. B., Ghiggi, V., and Soccol, C. R. (2011). Study of phycocyanin production from Spirulina platensis under different light spectra. Brazilian Archives of Biology and Technology 54(4): 675–682.

Most read articles by the same author(s)

> >>