ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

ลือชา ลดาชาติ
กาญจนา มหาลี

Abstract

Lower–Secondary School Students’ Understandings about Nature of Scientific Inquiry
 
Luecha Ladachart and Kanchana Mahalee
 
รับบทความ: 9 ธันวาคม 2558; ยอมรับตีพิมพ์: 18 มิถุนายน 2559
 
บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานาน แต่งานวิจัยที่ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ยังคงมีน้อย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 74 คน เกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายเปิดจำนวน 8 ข้อ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและจัดกลุ่มคำตอบของนักเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์บางลักษณะ (เช่น ความแตกต่างระหว่างการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์กันระหว่างคำถามทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ และผลของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์) อย่างไรก็ดี นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอัตวิสัยที่แฝงอยู่ในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การรู้วิทยาศาสตร์
 
Abstract
Thailand has been supporting students to do scientific inquiry for a long time, but research investigating students’ understandings about nature of scientific inquiry is still rare. Therefore, this research aimed at studying 74 lower-secondary students’ about nature of scientific inquiry. The researchers collected data using a questionnaire, which consists of 8 open-ended questions. The researchers analyzed the data through interpreting and categorizing the students’ answers. The results showed that most of the students did not understand some aspects of nature of scientific inquiry (e.g., differences between scientific exploration and scientific experimentation, relation among a scientific question, processes of scientific inquiry, and results of scientific inquiry). However, most of the students understood about subjectivity inherently embedded in scientific inquiry. This research gives suggestions about facilitating students to understand nature of scientific inquiry.
Keywords: Nature of science, Scientific inquiry, Scientific literacy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Abd-El-Khalick, F., and Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education 22(7): 665–701.

Abd-El-Khalick, F., Bell, R. L., and Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science Education 82(4): 417–436.

Abd-El-Khalick, F., Boujaoude, S., Duschl, P., Lederman, N. G., Mamlok-Naaman, R., Hofstein, A., Niaz, M., Treagust, D., and Tuan, H. (2004). Inquiry in science education: International perspectives. Science Education 88(3): 397–419.

Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F., and Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective explicit activity-based approach on elementary teachers’ conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching 37(4): 295–317.

Akerson, V. L., and Volrich, M. (2006). Teaching nature of science explicitly in a first-grade internship setting. Journal of Research in Science Teaching 43(4): 377–394.

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about in-quiry. Journal of Science Teacher Education 13(1): 1–12.

Bingle, W. H., and Gaskell, P. L. (1994). Scientific literacy for decision making and the social construction of scientific knowledge. Science Education 78(2): 185–201.

Bongkotphet, T., and Roadrangka, V. (2010). Sixth grade science teachers’ knowledge/belief of inquiry-based astronomy teaching. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University 29(3): 85–97. (in Thai)

Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Indicators and Core Learning Content in Science According to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand. (in Thai)

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Scotter, P. V., Powell, J. C., Westbrook, A., and Landes, N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications. Retrieved from http://bscs.org/sites/default/files/_legacy/BSCS_5E_Instructional_Model-Executive_ Summary_0.pdf, April 4, 2014.

Chaiyen, Y., Bunsawansong, P., and Yutakom, N. (2007). Integrated science process skills on chemical equilibrium of high school students from schools in Chanthaburi province. Kasetsart Journal (Social Sciences) 28(1): 11–22. (in Thai)

Chamrat, S., Yutakom, N., and Chaiso, P. (2009). Grade 10 science students’ understanding of the nature of science. KKU Research Journal 14(4): 360–374. (in Thai)

Dahsah, C., and Faikhamta, C. (2008). Science education in Thailand: Science curriculum reform in transition. In Coll, R. K., and Taylor, N. (Eds). Science Education in Context: An International Examination of the Influence of Context on Science Curricula Development and Implementation. (pp. 291–300). Rotterdam: Sense.

Faikhamta, C. (2008). Inquiry-based teaching and learning. Journal of Education Naresuan University 11(1): 31–45. (in Thai)

Fives, H., Huebner, W., Birnbaum, A. S., and Nicolich, M. (2014). Developing a measure of scientific literacy for middle school students. Science Education 98(4): 549–580.

Hodson, D. (1998). Toward a philosophically more valid science curriculum. Science Education 72(1): 19–40.

Hurd, P. D. (1998). Scientific literacy: New minds for a changing world. Science Education 82(3): 407–416.

Ketsing, J., and Roadrangka, V. (2010). A case study of science teachers’ under-standing and practice of inquiry-based instruction. Kasetsart Journal (Social Sciences) 31(1): 1–16. (in Thai)

Ketsing, J., and Roadrangka, V. (2011). Inquiry-based instruction for science teaching. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University 30(1): 84–105. (in Thai)

Kijkuakul, S., Yutakom, N., and Engkagul, A. (2005). Grade 11 students’ understanding about the nature of science. Kasetsart Journal (Social Sciences) 26(2): 133–145. (in Thai)

Kolsto, S. D. (2001). Scientific literacy for citizenship: Tools for dealing with the science dimension of controversial socio scientific issues. Science Education 85(3): 291–310.

Ladachart, L., and Suttakun, L. (2012). Exploring and developing tenth-grade students’ understandings of nature of science. Princess of Naradhivas University Journal 4(2): 73–90. (in Thai)

Ladachart, L., and Roadrangka, V. (2008). Exploring the state of teaching and learning about sound in higher secondary schools in Trang. KKU Research Journal 13(1): 1310–1320. (in Thai)

Ladachart, L., Chimphali, K., Aryowong, N., Ngaewkoodrua, N., Srakho, S., Wangead, C., and Thammaprateep, J. (2015). Ninth grade students’ making scientific inferences and explanations. Silpakorn University Journal (Social Science, Humanities, and Art) 35(1): 171–206. (in Thai)

Ladachart, L., Suttakun, L., and Faikhamta, C. (2013). A critical difference between the promotion of “Nature of Science” instruction outside and inside Thailand. Kasetsart Journal (Social Sciences) 34(2): 269–282. (in Thai)

Laugksch, R. C. (2000). Scientific literacy: A conceptual overview. Science Education 84(1): 71–94.

Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A., and Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners’ understandings about scientific inquiry—The views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. Journal of Research in Science Teaching 51(1): 65–83.

Lederman, N. G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching 29(4): 331–359.

Liangkrilas, J., and Yutakom, N. (2010). Case study: Perception among biology teachers of an inquiry-based approach to teaching and teaching practices. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University 29(4): 23–37. (in Thai)

Mahalee, K., and Faikhamta, C. (2010). The seventh grade students’ understandings of nature of science. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 16(5): 795–809. (in Thai)

Minner, D. D., Levy, A. J., and Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction — What is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984– 2002. Journal of Research in Science Teaching 47(4): 474–496.

Musikul, K. (2007). Teaching and learning through scientific inquiry. IPST Journal 35(149): 36–37. (in Thai)

Nakthong, U., Anuntasethakul, T., and Yutakom, N. (2007). Science process skills of grade 10 students related to cells and cell processes. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 13(3): 383–394. (in Thai)

National Institute of Educational Testing Service [NIETS]. (2010). Research and Academics. Retrieved from http://www.niets.or.th/index.php/research_th/view/8, March 11, 2014.

National Research Council [NRC]. (1996). The National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.

Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD]. (2013). PISA 2015: Draft Science Framework. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts, March 11, 2014.

Pongsophon, P. (2009). Teach science as science is. Science 63(1): 84–89. (in Thai)

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., and Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science Education 66(2): 211–227.

Promprasit, Y., Yutakom, N., and Jantrarothai, P. (2008). Perceptions of teachers and students about the current practice of teaching and learning of species diversity concepts. Kasetsart Journal (Social Sciences) 29(1): 1–10. (in Thai)

Schwartz, R. S., and Lederman, N. G. (2002). “Its’ the nature of the beast”: The influence of knowledge and intentions on learning and teaching nature of science. Journal of Research in Science Teaching 39(3): 205–236.

Schwartz, R. S., Lederman, N. G., and Crawford, B. A. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry. Science Education 88(4): 610–645.

Supasorn, S. (2011). Science inquiry process in high school chemistry experiments: A review of science education research studies from Ubon Ratchathani University. Journal of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus 22(3): 331–343. (in Thai)

Tipkaew, K., and Pongsophon, P. (2012). Teaching and learning the nature of science: A case study of a demonstration School. Parichart Journal 25(3): 75–84. (in Thai)

Yuenyong, C., and Narjaikaew, P. (2009). Scientific literacy and Thailand science education. International Journal of Environmental and Science Education 4(3): 335–349.

Most read articles by the same author(s)