การประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ชลรดา สารทสมัย
กิตติธัช เสืองาม
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Abstract

Educational Quality Assessment through Student Developing Activities at Faculty of Science, Srinakharinwirot University
 
Chonrada Sartsamai, Kittithat Suea-ngam and Surasak Laloknam
 
รับบทความ: 2 เมษายน 2555; ยอมรับตีพิมพ์: 14 พฤษภาคม 2555
 
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษามีการประเมินจากสองหน่วยงานหลักคือ (1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ (2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งสองหน่วยงานมีการตรวจสอบให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวปฏิบัติในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาที่ชัดเจนสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว นำไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสถาบัน ผลผลิตที่สำคัญของสถาบันคือนิสิตหรือนักศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ต้องส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องและมีการบูรณาการกิจกรรมให้เข้ากับการเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ สกอ. มุ่งเน้นกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกำหนดเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ บริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จึงทำให้กิจกรรมพัฒนานิสิตเน้นด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดอัตลักษณ์นิสิตที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ มีทักษะการสื่อสาร เป็นรากฐานของครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์กำหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เป็นอัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ จากการถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ภาควิชา และตัวนิสิต ทำให้กิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการทำงานและการประสานงานของนิสิตกับคณะวิทยาศาสตร์ผ่านสโมสรนิสิต และฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้นิสิตสามารถเขียนและดำเนินโครงการตามหลัก PDCA ดังนั้นจึงทำให้ทุกโครงการที่นิสิตดำเนินการและคณะดำเนินการจึงมีการจัดการอย่างมีระบบและกลไกทำให้งานด้านพัฒนากิจกรรมนิสิตส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี
คำสำคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพัฒนานิสิต  อัตลักษณ์นิสิต เอกลักษณ์
 
Abstract
At present, educational quality assessment is evaluated by two agencies: (1) Office for National education standards and Quality Assessment. (Public Organization) (ONESQA), and (2) Office of the Higher Education Commission (OHEC). Both agencies have the same purpose to the institution's guidelines for the management and development of quality education that is consistent with the long-term development plan for higher education. The output of quality assessment is the good-quality students.  Besides the academic knowledge, students will be encouraged to develop a coherent and integrated into the teaching and learning activities.  The activities has focused on five areas: academic activities to promote desired qualities, activities to promote sport and health promotion, activities for environmental benefit, moral and ethic activities, and activities for promoting arts and culture.  In addition, the Faculty of Science, Srinakharinwirot University has established a unique service to the academic community participation.  The activities have focused on the students’ activities of academic services.  The students’ personality in accordance with the “communication skills”, which is a foundation of science/mathematics teachers as well as scientists/mathematicians, has been established.  The Faculty of Science has set nine students’ desired quality in moral and ethical aspects transferred from the university, faculty, department and students, respectively.  The student developing activities in academic year 2011 has also performed as all KPI of educational quality assessment.  The Student Affairs and Science Youth Club of the Faculty of Science has provided the training courses in the educational quality assessment to assist students and perform how to write the activity projects using PDCA cycle.  All students’ activity projects of Student Youth Club showed the systematic performance following the educational quality assessment.  The Quality of students’ developing system and mechanism of the Faculty of Science was assessed at good level.
Keywords: Educational quality assessment, Student developing activities, Personality, Identity

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

คณะวิทยาศาสตร์ มศว. (2554). รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว. (2554). คู่มือปฏิบัติฝ่ายกิจการนิสิต. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว. (2554). บทที่สองของการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์. เอกสารประกอบโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2555). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2555). พิมพ์ครั้งที่ 2. สมุทรปราการ: ออฟเซ็ท พลัส.

Most read articles by the same author(s)

> >>