บันทึกการเดินทาง “สร้างแรงบันดาลใจ” จากต้นแบบ “ดอยตุง” การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม

Main Article Content

สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Abstract

Diary for Inspiration from a Model at Doi Tung “The Sustainable Development and Cooperation”
 
Surasak Laloknam
 
รับบทความ: 10 ตุลาคม 2555; ยอมรับตีพิมพ์: 8 ธันวาคม 2555
 
 
บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายให้บุคลากร และนิสิต “สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถาบัน คือ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมสู่ชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมในโครงการมีการฟังบรรยายจากวิทยากร มีการเยี่ยมชมในสถานที่จริงๆ ทำให้เห็นความยั่งยืนของโครงการที่มีการบูรณาการวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนและการนำความรู้จากการทำวิจัยถ่ายทอดให้กับชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างลงตัว ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการทำงานอย่างมีหลักการดำเนินชีวิต
คำสำคัญ: แรงบันดาลใจ การพัฒนา การมีส่วนร่วม
 
 
Abstract
The policy of Srinakharinwirot University gave a staff and students to have an inspiration to promote the identity of university. The identity of Srinakharinwirot University is the academic service with cooperation community. Therefore, the inspiration project was performed to staff through the development of sustainable alternative livelihoods at Doi Tung, Mae Fah Luang district, Chiang Rai. This project hopes to motivate the staff to be used in practical applications. Activity in the project is to listen to lectures from local guest speakers and visit the example site. The project is under the principle of "understanding, cooperation and development” and "save, simply and application”. Also, this project is a good starting point to inspire people to work for a living principle.
Keywords: Inspiration, Development, Cooperation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

Most read articles by the same author(s)

> >>