ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

            วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ฉบับที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยมีวาระการออกเผยแพร่ทุก ๆ  6 เดือน เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึงการนำเสนอผลงานเผยแพร่ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ และวิจัยวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดย่อมไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อน ในการตีพิมพ์วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้นี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยประเมินและให้ข้อเสนอบทความแต่ละเรื่องก่อนลงตีพิมพ์ และจะพยายามทำให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI) ในปีถัด ๆ ไป
          บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง คือ การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสบริสุทธิ์บางส่วนจากกะหล่ำปลี และบทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง ทั้งจากครูโรงเรียนมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่ให้สาระทันสมัย คือ การควบคุมโรคโดยชีววิธี การลดโลกร้อนด้วยการจำแนกประเภทของขยะ และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแถบบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สุดท้ายขอเปิดตัวหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้เข้ามาค้นหาเนื้อแท้ของหน่วยวิจัยฯ และงานที่หน่วยวิจัยฯ กำลังดำเนินการอยู่
          ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทุกท่านที่กรุณาประเมินบทความและให้ข้อเสนออันมีค่ายิ่งในการปรับปรุงวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น หากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักเรียน และผู้สนใจท่านใดอ่านแล้วพบข้อบกพร่องกรุณาแจ้งกลับมายังอีเมลล์ somkiatp@swu.ac.th เพื่อจะได้ทำใบแทรกในการพิมพ์ฉบับต่อไป ทางกองบรรณาธิการพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพและมีความถูกต้องทางวิชาการสำหรับให้ผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>