กองบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ที่ปรึกษา
 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น)
 
บรรณาธิการ
 
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
 
บรรณาธิการจัดการ
 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ
 
กองบรรณาธิการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องลดา วีระสัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
อาจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย / มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
อาจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี  / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
อาจารย์ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
อาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 
คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คุณสมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
Dr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, India
 
ฝ่ายศิลป์และภาพ
 
นายสัญญา พาลุน
 
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ
 
นางชลลดา สารทสมัย
 
นางสาวธิดารัตน์ วัดแพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>