ความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

มยุรฉัตร ยลวิลาศ
จิรดาวรรณ หันตุลา
ปาริชาติ แสนนา

Abstract

Scientific Epistemic Beliefs and Its Relationship with Science Academic Learning Achievement of 10th Graders
 
Mayurachat Yonwilat, Jiradawan Huntula and Parichat saenna
 
รับบทความ: 29 พฤศจิกายน 2563; แก้ไขบทความ: 4 มีนาคม 2564; ยอมรับตีพิมพ์: 30 เมษายน 2564; ตีพิมพ์ออนไลน์: 29 พฤศจิกายน 2564
 
บทคัดย่อ
ความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์ (scientific epistemic beliefs) มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เนื่องจากความเชื่อประเภทนี้ส่งผลต่อความคิด ความสามารถในการเรียน กลยุทธ์ในการเรียนและผลการเรียนวิทยาศาสตร์ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 73 คน ได้มาแบบการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ แหล่งที่มาของการรู้ (source) ความแน่นอนของความรู้ (certainty) การพัฒนาความรู้ (development) และการให้เหตุผล (justification) ใช้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์โดยพิจารณาจากโมเดลสมการโครงสร้างแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (partial least squares–structural equation modelling) โดยใช้โปรแกรม Smart PLS 3.0 ผลการวิเคราะห์พบว่าการพัฒนาความรู้มีความสัมพันธ์กับการให้เหตุผล (r = 0.877) และ แหล่งที่มาของการรู้มีความสัมพันธ์กับความแน่นอนของความรู้ (r = 0.651) ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์พบว่า การพัฒนาความรู้เท่านั้นที่ส่งผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนองค์ประกอบ 3 ด้านที่เหลือส่งผลเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพบว่าแหล่งที่มาของการรู้แม้จะส่งผลเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่กลับส่งผลทางบวกต่อองค์ประกอบอื่น ๆ แสดงให้ถึงแหล่งที่มาของการรู้มีบทบาทที่สำคัญต่อความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ซึ่งอาจมีผลมาจากวัฒนธรรมในชั้นเรียน
คำสำคัญ: ความเชื่อทางญาณวิทยา  ความเชื่อญาณวิทยาทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์  โมเดลสมการโครงสร้างแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน
 
Abstract
Scientific epistemic beliefs (SEBs) are found important for learning science. The beliefs influence science learning performance, learning strategies and academic achievement. The purposes of this research were to 1) study SEBs of high school students, and 2) study the relationship between SEBs and science academic achievement. Seventy tree of 10th graders were participated in this study. The data were collected using SEBs questionnaire which consisted of four dimensions; ‘Source’, ‘Development’, ‘Certainty’ and ‘Justification’. The grade point equivalent of science subject at the latest semester was used as learning achievement for the analysis. Path analysis and structure equation modelling were used to study the relation between SEBs and academic achievement using Partial Least Squares-Structural Equation Modelling (PLS-SEM) by Smart PLS 3.0. The results found ‘Development’ correlated to ‘Justification’ (r = 0.877) and ‘Source’ correlated to ‘Certainty’ (r = 0.651), res-pectively. However, the path analysis revealed that only ‘Development’ was positively correlated with science academic performance. While the remained dimensions of SEBs were found to negatively correlated with science academic achievement. Though ‘Source’ was found negatively correlated with science academic achievement, but it was found positively correlate with other 3 dimensions. It indicates ‘Source’ plays an important role in SEBs and science academic achievement, respectively. Classroom culture influenced the beliefs are discussed.
Keywords: Epistemological beliefs, Scientific epistemic beliefs, Science academic achievement, Path analysis, Partial least squares–structural equation modelling

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Anderson, C. B., Lee, H. Y., Byars–Winston, A., Baldwin, C. D., Cameron, C. and Chang, S. (2016). Assessment of scientific com-munication self–efficacy, interest, and outcome expectations for career development in academic medicine. Journal of career assessment 24(1): 182–196.

Barvarz, R., Nami, Y., and Ahmadi, S. (2014). The relationship between the epistemological believes and academic performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences 114: 121–124.

Bråten, I, Britt, M. A., Strømsø, H. I., and Rouet, J. F. (2011). The role of epistemic beliefs in the comprehension of multiple expository texts: Toward an integrated model. Educational Psychologist 46(1): 48–70.

Bråten, I., Strømsø, H. I., and Ferguson, L. E. (2015). The role of epistemic beliefs in the comprehension of single and multiple texts. In Handbook of Individual Differences in Reading (pp. 85–97). UK: Rout-ledge.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In Marcoulides, G. A. (ed.), Modern Methods for Business Research (pp. 295–336). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Conley A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I., and Harrison, D. (2004) Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary Educational Psychology 29(2): 186–204.

Dweck, C. S. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality, and development. Psychological Review 124(6): 689.

Faikhamta, C., and Ladachart, L. (2016). Science education in Thailand: Moving through crisis to opportunity. In Science Education Research and Practice in Asia (pp. 197–214). Singapore: Springer.

Hair, J. H., Black, W. C., Babin, B. J, and Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. 7th ed. New York: Pearson.

Ho, H. N. J., and Liang, J. C. (2015). The relationships among scientific epistemic beliefs, conceptions of learning science, and motivation of learning science: A study of Taiwan high school students. International Journal of Science Education 37(16): 2688–2707.

Hofer, B. K., and Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research 67(1): 88–140.

Hughes, J. (2012). Epistemological dimensions in qualitative research: the construction of knowledge online. In Hughes, J. (Ed.), Sage Library of Research Methods: SAGE Internet Research Methods (pp. 151–164). London: SAGE.

Kizilgunes, B., Tekkaya, C., and Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students’ epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research 102(4): 243–256.

Liang, J. C., and Tsai, C. C. (2010). Relational analysis of college science–major students’ epistemological beliefs toward science and conceptions of learning science. International Journal of Science Education 32(17): 2273–2289.

Park, J. Y., and Nuntrakune, T. (2013). A conceptual framework for the cultural integration of cooperative learning: A Thai primary mathematics education perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 9(3): 247–258.

Perry, W. G. (1968). Patterns of Development in Thought and Values of Students in a Liberal Arts College: A Validation of a Scheme. Master of Education thesis. Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Rizk, N., Jaber, L., Halwany, S., and BouJaoude, S. (2011). Epistemological beliefs in science: An exploratory study of Lebanese university students’ epistemologies. Inter-national Journal of Science and Mathematics Education 10(3): 473–496.

Rosman, T., Mayer, A. K., Kerwer, M., and Krampen, G. (2017). The differential development of epistemic beliefs in psychology and computer science students: A four–wave longitudinal study. Learning and Instruction 49: 166-177.

Sadi, O., and Dağyar, M. (2015). High school Students’ epistemological beliefs, concepttions of learning, and self–efficacy for learning biology: a study of their structural models. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 11(5): 1061–1079.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology 82(3): 498–504.

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. The Journal of Educational Psychology 85(3): 406–411.

Strømsø, H. I., and Bråten, I. (2009). Beliefs about knowledge and knowing and multiple–text comprehension among upper secondary students. Educational Psychology 29(1): 425–445.

Strømsø, H. I., Bråten, I., and Britt, M. A. (2011). Do students’ beliefs about knowledge and knowing predict their judgement of texts' trustworthiness? Educational Psychology: An international. Journal of Experimental Educational Psychology 31(2): 177–206.

Tsai, C. C., Ho, H. N. J., Liang, J. C., and Lin, H. M. (2011). Scientific epistemic beliefs, conceptions of learning science and self–efficacy of learning science among high school students. Learning and Instruction 21(1): 757–769.