Vol 11, No 2 (2559)

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

editor board PDF
editor board

บทความวิจัย

ระเบียบวิธีการเพื่อการออกแบบชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ: กรณีศึกษาโมดูลหยิบจับชิ้นงานของเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ PDF
ทศพร อัศวรังษี, ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อการจ้างในโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ศรัณย์ จุลปาน, อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
การใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สำหรับการจัดลำดับอุปสรรค ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโซ่อุปทาน PDF
มนัสชนก บริสุทธิญาณี, บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
การประเมินมูลค่าน้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม PDF
ทิพาภรณ์ หอมดี, กชกร เดชะคำภู
การตัดสินใจเชิงยุทธวิธีในการบริหารคลังสินค้าโดยแผนภาพสมดุลสินค้าคงคลัง PDF
สิรเดช ชาตินิยม
อิทธิพลของสารคู่ควบต่อสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงรีไซเคิล PDF
อนุชิต คงฤทธิ์, กนกวรรณ แช่มพุดซา, รัชนก แป้นโพธิ์กลาง, พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
ตู้อบทะลายปาล์มสำหรับชุมชน PDF
สกุลตลา วรรณปะเข, กฤษฎากร บุดดาจันทร์
การพัฒนาแบบจำลองการวัดสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย PDF
ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, สมหญิง งามพรประเสริฐ
พฤติกรรมการรับน้ำหนักของโครงข้อแข็งคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้รอยต่อแบบเดือยบ่าเปิด PDF
วรรณ์รพ ทามี, นิดา ชัยมูล, กริสน์ ชัยมูล
การออกแบบและทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สเตอร์ลิงหนึ่งจังหวะแบบแกมมา PDF
ธีรพงศ์ บริรักษ์
เทคนิคการควบคุมกระแสแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์สำหรับอินเวอร์เตอร์ต่อเข้าระบบจำหน่ายในกรณีแรงดันระบบจำหน่ายมีความผิดเพี้ยน PDF
ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข, ทองอินทร์ สุยะทา, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
การหาแรงอัดประสิทธิผลของคานคอนกรีตอัดแรงแบบเสริมไม้ไผ่รวกรีดเย็นที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน PDF
ไตร คะระนันท์, สมชาย แย้มใส
กำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงผ่าซีกของคอนกรีต ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจากขยะผิวทางเป็นมวลรวมหยาบ PDF
จิระยุทธ สืบสุข, คมกร ไชยเดชาธร, ภาณุพงศ์ พันพิพัฒน์, ธนากร ภูเงินขำ

บทความวิชาการ

An Economic Consideration Guideline for the Selection of Corrosion - Control Strategies PDF
Thee Chowwanonthapunya, Surames Piriyawat, Warawut Suphamitmongkol
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะย้อนศร: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก PDF
สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, รุ่งอรุณ บุญถ่าน, ศานติ จินตรัตน์
พลังงานคลื่นในประเทศไทย: นโยบายและความเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PDF
ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์, ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ไตรรัตน์ ใจดี, จิรกฤติ เลิศมงคลนาม


ISSN 1905-4548 กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 22004 หรือ 27073 Srinakharinwirot Engineering Journal, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University, Rangsit-Nakhonnayok Road, Ongkharak, Nakhonnayok 26120 Tel. 0 2649 5000 ext. 22004 or 27073