Srinakharinwirot Engineering Journal

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒเป็นวารสารเล่มหนึ่งที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai – Journal Citation Index Centre:TCI) ISSN 1905-4548 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และวิศวกร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในลำดับต่อไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำวารสารทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำวารสารทางวิชาการขึ้นโดยจัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม จัดส่งและเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ทุกบทความจะผ่านการพิจารณาและความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัชาการ และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ2.เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและวิศวกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ เป็นต้น3. เพื่อส่งเสริมและเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เข้าไปสู่การพัฒนาต่อภาคสังคม ชุมชน และนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดและเกิดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย งานวิชาการ ซึ่งนำมาสุ่การเกิดประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสังคมภายในและภายนอก  บรรณาธิการ ผศ.ดร.ประชา  บุณยวานิชกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ค่า Impact Factor พ.ศ. 2557 2556 และ 2555 เท่ากับ 0.133 0.077 และ 0.048 ตามลำดับ (อ้างอิง http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html)สามารถดาวส์โหลดเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ ได้ที่ http://eng.swu.ac.th/re.html หรือ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/SwuENGj/index


Vol 12, No 1 (2560): ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560)


Cover Page


ISSN 1905-4548 กองบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 22004 หรือ 27073 Srinakharinwirot Engineering Journal, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University, Rangsit-Nakhonnayok Road, Ongkharak, Nakhonnayok 26120 Tel. 0 2649 5000 ext. 22004 or 27073