แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมะพร้าวสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Nontipak Pianroj, Siripat Chodchuang, Kanokwan Srikhwan

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสนอแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมะพร้าวสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากเจ้าของสวนมะพร้าว และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในอำเภอเกาะสมุย การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า มะพร้าวสมุยเน้นขายผลสดเป็นส่วนใหญ่ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าวสมุยมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าว แปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น นักท่องเที่ยวมีการรับรู้เกี่ยวกับมะพร้าวสมุยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยส่วนใหญ่ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยจากอินเทอร์เน็ต และผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยที่นักท่องเที่ยวรู้จัก คือ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว สำหรับเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุย เนื่องจากผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยมีคุณภาพ การรับรู้เกี่ยวกับมะพร้าวสมุยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุย พบว่า นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวสมุยจากการรับรู้ว่าเกาะสมุยมีมะพร้าวเป็นเอกลักษณ์ มะพร้าวสมุยมีการนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและขนมในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และการจัดทำเป็นของที่ระลึก เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมะพร้าวสมุย สามารถทำได้โดยการเชื่อมโยงกับธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสมุย


Keywords


มูลค่าเพิ่มทางการตลาด มะพร้าวสมุย

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.