การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ

Authors

  • ชณภัช ลิ่มสืบเชื้อ
  • มณฑิรา จารุเพ็ง
  • ทศวร มณีศรีขำ

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ จำ แนกเพศสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจและเพื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุก่อนและหลัง เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ศึกษาประชากรเป็นผู้สูงอายุ ชุมชนรามอินทรานิรมิต จำนวน 206 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เป็นผู้สูงอายุชุมชนรามอินทรานิรมิต 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ และโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบไม่อิสระต่อกันผลการวิจัยพบว่า1. การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุจำนวน 206 คน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองของรายด้าน ได้แก่ด้านการกล้าเปิดเผย ด้านมีความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการยอมรับในด้านต่างๆ ของตนเอง ด้านความสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ และด้านมีความต้องการการะทำของตนให้เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง2. การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีการคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05คำสำคัญ : การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ

Downloads

How to Cite

ลิ่มสืบเชื้อ ช., จารุเพ็ง ม., & มณีศรีขำ ท. (2015). การศึกษาและพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 7(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6739

Most read articles by the same author(s)