การเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยชุดกิจกรรมแนะแนว

Authors

  • ชื่นตา นุชกระโทก
  • มณฑิรา จารุเพ็ง
  • พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

Keywords:

การคิดเชิงบริหารจัดการ  , ชุดกิจกรรมแนะแนว  , นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และ 3) เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารจัดการหลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำนวน 346 คน และ กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบวัดการคิดเชิงบริหารจัดการสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ฉบับนักเรียนประเมินตนเองและฉบับครูประเมิน ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 และ 2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) การคิดเชิงบริหารจัดการของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และในรายตัวบ่งชี้ทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการควบคุมอารมณ์อยู่ระดับน้อย 2) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการคิดเชิงบริหารจัดการสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

นุชกระโทก ช., จารุเพ็ง ม., & ศรีสวัสดิ์ พ. (2023). การเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารจัดการสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยชุดกิจกรรมแนะแนว. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14157

Most read articles by the same author(s)

> >>