การศึกษาความรู้และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

Authors

  • ทศวร มณีศรีขำ

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก 1) เพื่อศึกษาความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง”  2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ตามตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศาสนา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง” กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครเป็นนักเรียนชาย จำนวน 306 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 325 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 631 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามวัดความรู้และเจตคติของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อหลักสูตร “โตไปไม่โกง” โดยใช้สถิติ t-test  F-test  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลของการศึกษาพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านการมีจิตสาธารณะ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเป็นธรรมทางสังคม และด้านการกระทำอย่างรับผิดชอบอยู่ในระดับน้อย ยกเว้น ด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีค่าเฉลี่ยเกิน  50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าเฉลี่ยเจตคติด้านความซื่อสัตย์สุจริตเจตคติด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เจตคติด้านการมีจิตสาธารณะ และเจตคติด้านความเป็นธรรมทางสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ยกเว้น ค่าเฉลี่ยเจตคติด้านการกระทำอย่างรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย นักเรียนหญิงมีค่าเฉลี่ยด้านความรู้และเจตคติทั้ง 5 ด้าน มากกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนชาย นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีความรู้และเจตคติทั้ง 5 ด้านสูง สัมพันธ์กัน  โดยภาพรวม นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธจะมีความรู้และเจตคติทั้ง 5 ด้าน สูงกว่านักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและคริสต์ แต่นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีความรู้และเจตคติด้านความซื่อสัตย์สุจริต สูงกว่านักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์  และนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ จะมีความรู้และเจตคติด้านการมีจิตสาธารณะและด้านความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สูงกว่านักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ส่วนคำถามปลายเปิด นักเรียนส่วนมากเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี และนักเรียนจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและจะเป็นคนดี ไม่เป็นคนคดโกงในสังคม คำสำคัญ : ความรู้  เจตคติ หลักสูตรโตไปไม่โกง

Downloads