การวิจัยประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • เพ็ญนภา กุลนภาดล
  • ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์
  • ชมพูนุท ศรีจันทน์นิล
  • ประชา อินัง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิจัยแบบผสมผสานที่ครอบคลุมการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้ตรงตามบริบทในการศึกษา ครอบคลุมการประเมินในด้านความมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาการศึกษา การพัฒนาตัวเองของผู้เรียน และประสิทธิภาพของผู้เรียน/ผู้สำเร็จการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นิสิตที่กำลังศึกษาในหลักสูตร บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งหมายของหลักสูตร และด้านประสิทธิภาพของผู้เรียน/ ผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านระยะเวลาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความมุ่งหมายของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 1)  หลักสูตรควรเพิ่มการให้นิสิตลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ที่หลากหลาย  2) ควรปรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้การปรึกษาให้มีความทันสมัยมากขึ้น 3) ควรเพิ่มเนื้อหาและระยะเวลาในการเรียนรายวิชาจิตวิทยาอปกติขั้นสูง (Advanced Abnormal Psychology) เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานการปรึกษา  4) ควรปรับรายวิชา Cognitive Neuropsychology เป็นวิชาเลือก เนื่องจากนิสิตบางคนไม่มีพื้นฐานพยาธิสรีรวิทยา ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ  5) เพิ่มช่องทางการให้ความรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่าเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายคำสำคัญ: การวิจัยประเมินหลักสูตร, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา ABSTRACT This study aimed to evaluate the curriculum of a Ph.D. program in counseling psychology, the Faculty of Education, Burapha University. A mixed methods approach was used, including the collection of both quantitative and qualitative data. The evaluation covered the following components: the objectives of the curriculum, curriculum structure and content, instructional media, materials, facilities, instructional management, duration of education, learners’ self-development and the effectiveness of learners and graduates. Data were collected by means of a questionnaire from the following groups of people: lecturers, current students, graduates, and employers of the graduates. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The results indicated that the highest response rate was from graduates (34.00%), followed by current students (31.90%), employers of the graduates (19.10%) and lecturers (14.90%). The results indicated overall high levels of satisfaction, with mean 4.38, and SD 0.62. For each component, respondents reported a very high level of satisfaction with the objectives of the curriculum and the effectiveness of learners and graduates, and showed a high level of satisfaction with curriculum structure and content, instructional media, materials, facilities, instructional management, duration of education, and learners’ self-development. The highest score was in the objectives of the curriculum and the lowest in facilities. In addition, respondents provided the following suggestions: 1) creating more opportunities for students to have counseling practices at various sites; 2) redesigning the counseling rooms to be more modern; 3) adding more content about abnormal psychology; 4) Improve the course of Cognitive Neuropsychology as an elective subject. Because some students had no background in pathophysiology. This makes it difficult to understand the content. and 5) providing a free online course for graduates to study further. Keywords: Curriculum evaluation, Ph.D (Counseling Psychology

Downloads

How to Cite

กุลนภาดล เ., วงศ์ธีระธรณ์ ด., ศรีจันทน์นิล ช., & อินัง ป. (2020). การวิจัยประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13239

Most read articles by the same author(s)