วารสารที่ไม่จำกัดสิทธิการเข้าถึง: มุมมองของสำนักพิมพ์

Main Article Content

ลักษณา เถาว์ทิพย์

Abstract

วารสารที่ไม่จำกัดสิทธิการเข้าถึง เป็นแหล่งสารสนเทศที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถึงแม้ว่าผู้อ่านไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ในกระบวนการจัดพิมพ์วารสารย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้นสำนักพิมพ์ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจของสำนักพิมพ์   Open Access Journal (OAJ) or Open Journal is a free information resource that is publicly accessible through the Internet. Although the reader does not have to bear any costs but the cost of publishing is existed. It gives publishers or new stakeholders a burden. The publishers have been affected inevitably as a new business model of publishing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เถาว์ทิพย์ ล. (2014). วารสารที่ไม่จำกัดสิทธิการเข้าถึง: มุมมองของสำนักพิมพ์. บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4102
Section
Academic Articles