การสื่อสารกับการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่าน “หนังสือฮาวทู”

Main Article Content

ธิดารัตน์ มูลลา
สมสุข หินวิมาน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของตระกูลหนังสือฮาวทู ในการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของระบบทุนนิยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือฮาวทู จำนวน 14 เล่ม แบ่งออกเป็น 3 ตระกูลย่อย คือ กลุ่มจิตวิทยา จำนวน 6 เล่ม กลุ่มเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จำนวน 5 เล่ม และกลุ่มดีไอวาย จำนวน 3 เล่ม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท ผลการวิจัยพบว่า หนังสือ ฮาวทูใช้วิธีการสื่อสารผ่านคุณลักษณะต่าง ๆ ของหนังสือ ได้แก่ ปกหนังสือ เนื้อหา และส่วนประกอบอื่น ๆ โดยหนังสือฮาวทูทุกตระกูลย่อย ต่างใช้วิธีสื่อสารแบบเดียวกันในการสร้างความชอบธรรมให้กับอุดมการณ์ทุนนิยม คือ การใช้การปฏิบัติการของอุดมการณ์และการใช้สัญญะเพื่อสร้างความหมายในระดับอุดมการณ์ การสื่อสารของหนังสือฮาวทู มีการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยมในลักษณะของการย้อนแย้ง คือ ในกระแสหลักหนังสือฮาวทูได้ผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ทุนนิยม แต่ในกระแสรองมีอุดมการณ์อื่นที่ต่อรองหรือต่อต้านระบบทุนนิยม อย่างไรก็ตามอุดมการณ์ทุนนิยมยังคงเป็นอุดมการณ์หลักของหนังสือฮาวทู และหนังสือฮาวทูเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงลักษณะของทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากยังเป็นผลผลิตของสังคมทุนนิยม ที่เน้นการจัดการปัญหาของระบบทุนนิยม และการพึ่งพาตนเองตามวิถีสังคมสมัยใหม่   The research aims to understand implement of communication how-to book genre and the reproduction of capitalism Ideology. The sample group of this research that divided into three sub-genres; psychology (6 books), economics and management (5 books) and do-it-yourself (3 books). This research is qualitative research by aiming at textual analysis of how-to books. The results revealed that how-to books use implement of communication through the features of books such as book cover, contents and other components in which whether any genres of How-to books were used the same way for creating legitimacy to ideology by using the ideological practices and the sign.  How-to books communication have the reproduction ideology in contradictory features that is the mainstream How-to books reproduce the capitalistic ideology, but the downstream that has ideology to negotiate or counteract the capitalism.  By the capitalistic ideology is also remains to be How-to books dominant ideology. And this material is indicator to capitalism features in 21st century. In addition How-to Books are product of social capitalism that emphasizes on management issues of capitalism and self reliance by way of modern society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มูลลา ธ., & หินวิมาน ส. (2014). การสื่อสารกับการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ผ่าน “หนังสือฮาวทู”. บรรณศาสตร์ มศว, 6(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4100
Section
Research Articles