การรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
วรสิริ สิริวิพัทน์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศ และเปรียบเทียบปัญหาด้านการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามตัวแปรเพศ  แผนการเรียน ระดับผลการเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 390 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ  วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง แผนการเรียนแนววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีระดับผลการเรียนดี (GPA = 2.01-3.00) และโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี ระดับการรู้สารสนเทศในภาพรวมทุกมาตรฐานของนักเรียนอยู่ในระดับผ่าน จากเกณฑ์ 5 ระดับคือ ไม่ผ่าน ผ่าน ปานกลาง ดี และดีมาก โดยนักเรียนมีการรู้สารสนเทศฯระดับไม่ผ่านในมาตรฐานที่ 3 สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศที่ต้องการ และในมาตรฐาน ที่ 7 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ข้อเสนอจากผลการวิจัยคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ที่สามารถสนับสนุนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในห้องเรียน ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ This research aims to investigate information literacy of upper secondary students in the Islamic private schools in southernmost provinces of Thailand and compare the problems with variables: gender, learning streams, GPA and school’s location. Data was collected from 390 samples using stratified random sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire and a test. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’ test. The main results revealed that most of the students in the private Islamic schools were female, had GPA at good level (2.01-3.00), studied in science-mathematic stream, studied at schools located in Pattani province. The students had overall information literacy of the 7 standards at Pass level from 5 levels: Not pass, Pass, Moderate, Good, and Very good. They had Not pass level in standard 3 (able to analyze, evaluate and select information needed) and standard 7, (have knowledge and necessary skills to use ICT). This research proposes implementing the research results by redesigning teaching and learning activities that encouraging students to analyze, evaluate and select information. In addition, classrooms, libraries, and computer rooms should be equipped with modern Information and Communication Technology (ICT) for students’ uses. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แซ่ฉั่น ช., & สิริวิพัทน์ ว. (2018). การรู้สารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. บรรณศาสตร์ มศว, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9955
Section
Research Articles