การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา

Main Article Content

โสมรัศมิ์ วิจิตร
อารีย์ ชื่นวัฒนา
อรทัย วารีสอาด

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานห้องสมุด การใช้บริการของสมาชิกห้องสมุด รวมถึงความต้องการของผู้พิการทางสายตาด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้บริหาร บรรณารักษ์และ/หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่พิการทางสายตา รวมทั้งสิ้น 36 คนและใช้แบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก จากห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา 4 แห่ง ที่เป็นกรณีศึกษา คือ ห้องสมุดโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ผลการวิจัยนำไปสร้างแนวปฏิบัติในการดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วิจิตร โ., ชื่นวัฒนา อ., & วารีสอาด อ. (2013). การดำเนินงานห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตา: 4 กรณีศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, 3(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2991
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2