ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

          ปัจจุบันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี หนังสือที่เราอ่านส่วนใหญ่มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่เงื่อนไขต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการค้นพบหรือการวิจัยใหม่ ๆ ตลอดเวลา การเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย การรวบรวมเนื้อหาจากบทความวิจัยจนเป็นบทความปริทัศน์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มเติมความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การเกษตร การแพทย์ รวมถึงนำไปปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอนย่อมทำให้คุณค่าของบทความต่าง ๆ มีมากขึ้น          บทความในวารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง คือ ผลของความเครียดจากเกลือต่อปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ และบทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 3 เรื่อง จากครูโรงเรียนประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการ 3 เรื่อง ได้แก่ กล้วย: แหล่งพลังงานทดแทน   ยีสต์บีตากลูแคน: อาหารเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และการจำลองการถ่ายเทความร้อนในร่างกายมนุษย์          ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งในการปรับปรุงวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และจากการตรวจสอบ พบว่า บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ชุมชนแสนตอแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ของ วันทนี สว่างอารมณ์ มีความซ้ำซ้อนกับบทความในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรณาธิการวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์แจ้งถอนบทความดังกล่าวออกจากวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กรกฎาคม 2553) แล้ว ทางกองบรรณธิการขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และในฉบับนี้เพิ่มเติม “ใบแทรกข้อความที่เปลี่ยนแปลง เล่ม 1 ฉบับที่ 1” เพื่อให้เกิดความถูกต้องทั้งอักขรวิธีและเนื้อหาทางวิชาการมากขึ้น          ขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิต นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหน่วยวิจัยฯ โดยส่งบทความมายังอีเมลล์ somkiatp@swu.ac.th และหากท่านใดพบข้อบกพร้องกรุณาแจ้งกลับมายังอีเมลล์ข้างต้น เพื่อจะได้จัดทำใบแทรกข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพิมพ์ฉบับต่อไป ทางกองบรรณาธิการพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขวารสารหน่วยวิจัยฯ ให้มีคุณภาพและความถูกต้องทางวิชาการสำหรับให้ผู้สนใจนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>