ผลของความเครียดจากเกลือต่อปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ

Main Article Content

เจนนี่ เจา
สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

Abstract

Effect of Salt Stress on Proline Content in Snake Palm Callus
 
Jenny Chao, Saisunee Limchoowong, Somkiat Phornphisutthimas and Surasak Laloknam
 
รับบทความ: 12 กันยายน 2553; ยอมรับตีพิมพ์: 16 พฤศจิกายน 2553
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณโพรลีนของแคลลัสสละภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 0 – 1 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ปริมาณโพรลีนในแคลลัสสละ เพิ่มขึ้นภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจาก NaCl เพิ่มขึ้น และที่ความเข้มข้นของ NaCl ร้อยละ 0.8 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ให้ปริมาณโพรลีนสูงสุด ดังนั้นแคลลัสสละมีการสะสมโพรลีนภายใต้ภาวะที่มีความเครียดจากเกลือ NaCl
คำสำคัญ: แคลลัสสละ โพรลีน ความเครียดจากเกลือ
 
Abstract
This research was to study the effect of salt stress on proline content in snake palm (Salacca zalacca) by observing callus growth under sodium chloride (NaCl) concentrations 0 – 1% (w/v) for 4 weeks. The results revealed that the calli were increasing accumulated of proline content when the concentration of NaCl increased. 0.8% (w/v) of NaCl showed highest proline content in calli. Snake palm calli were enhanced proline content under salt stress conditions.
Keywords: Snake palm calli, Proline, Salt stress

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

นวรัตน์ อุดมประเสริฐ และอมรรัตน์ พรหมบุญ. 2537. การใช้ลักษณะการสะสมปริมาณโพรลีนเนื่องจากสภาวะขาดน้ำบ่งบอกถึงความทนแล้งในข้าวบาร์เลย์. ในรายงานผลการวิจัยในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://ku con.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC3201007.pdf

ปานแก้ว อักษรขำ. 2546. การศึกษาความทนเค็มของข้าวป่าบางชนิด.

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สุภาวรัตน์ ชาญยุทธ และอารีย์ วรัญญูวัฒน์. 2543. การปรับปรุงพันธุ์อ้อยทนเค็ม. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 7: 217-223.

วาสินี พงษ์ประยูร. 2550. การตอบสนองต่อความเค็มโดยการสะสมโพรลีนในข้าวสารพันธุ์ไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://stang.sc.mahidol.ac. th/text/pdf/thesis/2007/PLANS_2007_W319r.pdf.

สุกัญญา ใจโพธิ์ และ สุรินทร์ นิลสำราญจิต. 2545. ผลของสภาวะเครียดจากน้ำต่อปริมาณโพรลีนและการเติบโตของสตอเบอรี่. วารสารเกษตร 18(3): 201-209.

อัจฉริยา รังษิรุจิ ฐปวิตรา ผ่องแผ้ว และธวัช ดอนสกุล. 2549. คาริโอไทป์ของพืชสกุลระกำ (Salacca) บางชนิดในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 22(2): 49-61.

Laloknam, S., Sirisopana, S., Limchoowong, S., Phornphi sutthimas, S., Kosiarpa, T., Areeyadej, W., Puangkwan, P., and Nilapai, Y. 2008a. Betaine, Glycerol, and Proline enhance seed germination and plant growth of Mung bean (Vigna radiata L.) under high salinity. The 34th Congress on Science and Technology of Thailand. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand: (CD-ROM).

Laloknam, S., Suksanchananun, C., Phornphisutthimas, S., Sirisopana, S., Limchoowong, S., and Rai, V. 2008b. Reduction of salt stress in onion root by glycerol, betaine and proline. The 4th Naresuan Research Conference. Naresuan University, Pisanulok, Thailand: (CD-ROM).

Limchoowong, S., Suwanpibul, S., Phornphisutthimas, S., and Laloknam, S. 2009. Proline promotes growth of snake palm under salt stress condition. Naresuan Agri. J. 12(Suppl.): 404-409.

Waditee, R., Hibino, T., Tanaka, Y., nakamura, T., Incharoensakdi, A., Hayakawa, S., Suzuki, S., Futsuhara, Y., kawamitsu, Y., Takabe, T., and Takabe, T. 2002. Functional Characterization of Betaine/Proline Transporters in Betaine-accumu-lating Mangrove. J. Biol. Chem. 277(21): 18373-18382.

Waditee, R., Tanaka, Y., Aoki, K., Hibino, T., Jikuya, H., Takano, J., Takabe, T., Takabe, T. 2003. Isolation and Functional Characterization of N-Methyltransferases that Catalyze Betaine Synthesis from Glycine in a Halotolerant Photosynthetic Organism Aphanothece halophytica. J. Biol. Chem. 278: 4932-4942.

Most read articles by the same author(s)

> >>