กองบรรณาธิการ

Main Article Content

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract

ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น)บรรณาธิการอาจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศบรรณาธิการจัดการอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำกองบรรณาธิการรองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องลดา วีระสัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย / มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี  / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอาจารย์ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณสมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีDr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, Indiaฝ่ายศิลป์และภาพนายสัญญา พาลุนฝ่ายจัดการและเลขานุการนางชลลดา สารทสมัยนางสาวธิดารัตน์ วัดแพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

Most read articles by the same author(s)

> >>