ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์ เรื่อง ลิมิต ในวิชาแคลคูลัสของนิสิตระดับปริญญาตรี

Main Article Content

ขวัญ เพียซ้าย

Abstract

Mistake on Solving Problems of Limit in the Calculus for Undergraduates
 
Khawn Piasai
 
รับบทความ: 12 เมษายน 2556; ยอมรับตีพิมพ์: 2 พฤษภาคม 2556
 
 
บทคัดย่อ
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องเรียนวิชาแคลคูลัสเป็นรายวิชาบังคับและลิมิตเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาแคลคูลัส จากการสอบถามนิสิตเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียน เรื่อง ลิมิต นิสิตบางส่วนมีความเห็นว่า ลิมิตเป็นเรื่องที่ยากเพราะต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามและบางส่วนไม่ชอบเรื่องลิมิต เนื่องจากต้องใช้ทักษะการคำนวณและต้องจำสูตร รวมถึงไม่เห็นประโยชน์ในการนำเรื่องลิมิตไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นวิเคราะห์ความผิดพลาดของนิสิตที่เกิดจากการแก้ปัญหาโจทย์เรื่องลิมิตของฟังก์ชันเศษส่วนเมื่อลิมิตของตัวเศษและตัวส่วนเท่ากับศูนย์ พบว่า ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์เรื่องลิมิตในข้อสอบของนิสิตมี 5 ลักษณะ
คำสำคัญ: ลิมิต แคลคูลัส ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
 
Abstract
Students of Bachelor Degree of Science (B.Sc.) and Bachelor Degree of Education (B.Ed.) of Faculty of Science, Srinakharinwirot University, have to learn Calculus, a required course, and the Limit is one topic of this subject. From undergraduates’ preliminary interviewing on learning the Limit, some students commented that Limit is a difficult topic because it had to use the basic concepts of factoring of polynomials.  Some students did not like the Limit because it had to use the calculation skills and remember formulas. In addition, they did not see the use of Limit in their everyday life.  From analyzing of students’ mistake on solving problems in Limit of rational function when the limits of numerator and denominator equal to zero, the finding revealed that 5-type mistake in the Limit were found in the students’ paper exam.
Keywords: Limit, Calculus, Mistake

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

กมล เอกไทยเจริญ. (2537). แคลคูลัส 1 และเทคนิคการใช้ Graphing Calculator. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2556). คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วัฒนา เถาว์ทิพย์. (2554). เอกสารประกอบการบรรยายแคลคูลัส (Calculus). ขอนแก่น: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล. (2547). ปัญหาบางประการเกี่ยวกับเรื่องลิมิตและความต่อเนื่อง. วารสารคณิตศาสตร์ 48(548-550): 39-43.

Lee, P. Y. (2006). Teaching Secondary School Mathematics. Singapore: McGraw-Hill.

Neuhauser, C. (2000). Calculus for Biology and Medicine. New Jersey: Prentice Hall.

Smith, R. T., and Minton, R. B. (2007), Calculus: Early Transcendental Functions. Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Most read articles by the same author(s)