ผลของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว ที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตวิชาชีพครู

Main Article Content

สายรุ้ง ซาวสุภา

Abstract

Effects of a Flipped Classroom Model of Instruction in Green Chemistry Concepts on Analyzing Ability and Environmental Awareness of Pre–service Teacher
 
Sairoong Saowsupa
 
รับบทความ: 15 สิงหาคม 2561; แก้ไขบทความ: 29 กันยายน 2561; ยอมรับตีพิมพ์: 19 ตุลาคม 2561
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการวิเคราะห์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมหลังการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว 2) เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และ 4 วิชาเอกเคมี สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องมือแบบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.25–0.63 แบบวัดความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.26–0.56 และ แบบสัมภาษณ์ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว จำนวนร้อยละ 66.67 ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการวิเคราะห์ 82.86 อยู่ในระดับดี โดยพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละขององค์ประกอบทั้งสาม คือ วิเคราะห์หน่วยย่อย วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 86.42 78.92 และ 84.42 ตามลำดับและสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นิสิตที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมี สีเขียว มีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 75.34 คะแนนซึ่งจัดอยู่ในระดับดี สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 65 คะแนน ตามเกณฑ์ของ Jane (2012) และสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  ความสามารถในการวิเคราะห์  ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม
 
Abstract
This research, a quasi-experimental design, aimed to 1) study the analyzing ability and the environmental awareness of pre–service teachers after learning flipped classroom model of instruction in green chemistry concepts; 2) compare pre–service teacher’s analyzing ability and environmental awareness before and after learning flipped classroom model of instruction in green chemistry concepts. The sample group was thirty of 3rd– and 4th–year graduate students in chemistry as pre–service teachers, science education, Faculty of Education in a National University, Bangkok, Thailand. The research instruments were green chemistry lesson plans, the analyzing ability test with reliability at 0.75 and discrimination levels between 0.25–0.63, the environmental awareness test with reliability at 0.80 and discrimination levels between 0.26–0.56, and the environmental awareness interview. The collected data were analyzed by means, means of percentage, standard deviation, and the hypothesis was tested by using t–test. The research findings were that: 1) 66.67 percent of students who learned through a flipped classroom model of instruction had a mean percentage score at 82.86 which higher than criterion scores at 75. This was considered as a good level. The mean percentage scores of analysis of element, analysis of relationship, and analysis of organizational principles were 86.42, 78.92, and 84.42, respectively. These were higher than before the flipped classroom model of instruction at .05 level of significance. 2) After the experiment, the students had an average mean score of the environmental awareness at 75.34 which higher than the criterion scores of Jane (2012) at 65. This was considered as a good level. This average mean score of student’s environmental awareness after learning through the flipped classroom model of instruction was higher than before the instruction in the significance level of .05.
Keywords: Flipped classroom model of instruction, Analyzing ability, Environmental awareness

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Anderson, L. W., and Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition. New York: Longman.

Bloom, B. S. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw–Hill.

Burns, D. E., Leppien, J., Omdal, S., Gubbins, E. J., Muller, L., and Vahidi, S. (2006). Teachers’ Guide for the Explicit Teaching of Thinking Skills. New York: Yale University.

Chambers, C. M., and Smith, D. (2007). En-vironmental awareness in the OECS. OECS Protected Areas and Associated Livelihoods (OPAAL). Project Report of a KAP (Knowledge, Attitudes and Practices) survey conducted in six OECS member states, Castries, St. Lucia.

Danker, B. (2015). Using Flipped Classroom Approach to Explore Deep Learning in Large Classrooms. The IAFOR Journal of Education 3(1): 172.

Eilks, I., Markic, S., and Witteck, T. (2010). Collaborative Innovation of the Science Classroom by Participatory Action Research–Theory and Practice in a Project of Implementing Cooperative Learning Methods in Chemistry Education. In Zuljan, M. V., and Vogrinc, J. (Eds.), Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation. Ljubljana: University of Ljubljana.

Elder, L., and Paul, R. (2007). Thinker's Guide to analytic thinking: how to take thinking apart and what to look for when you do. Dillon Beach, CA: Foundation Critical Thinking.

Hadzigeorgiou, Y., and Skoumios, M. (2013). The development of environmental awareness through school science: Problems and possibilities. International Journal of Environmental & Science Education 8: 405-426.

Herreid, C., and Schiller, N. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching 42: 62–66.

Jane, M. A. (2012). Assessing the level of environmental awareness of non–science students of colleges of education in Rivers State. Journal of Educational and Social Research 2(7): 69–74.

Karpudewan, M., Ismail, Z., and Roth, W. M. (2012a). Fostering pre–service teachers’ self–determined environmental motivation through green chemistry experiments. Journal of Science Teacher Education 23: 673–696.

Karpudewan, M., Ismail, Z., and Roth, W. M. (2012b). Promoting pro–environmental attitudes and reported behaviors of Malaysian pre–service teachers using green chemistry experiments. Environmental Education Research 18: 375–389.

Khammani, T. (1997). Thinking. Bangkok: The Master Group Management. (in Thai)

Kitchens, C., Charney, R., Naistat, D., Farrugia, J., Clarens, A., O’Neil, A., Lisowski, C., and Braun, B. (2006). Completing our education: Green chemistry in the curriculum. Journal of Chemical Education 83: 1126–1129.

Lage, M., Platt, G., and Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment source. The Journal of Economic Education 31(1): 30–43.

Ministry of Education. (2017). Science Learning Guides according to the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (Revised edition B.E. 2560). Bangkok: Author. (in Thai)

O’Flaherty, J., and Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. Internet and Higher Education 25: 85–95.

Office of Higher Education Administration, Office of the Basic Education Commission. (2018). Guidelines of Learning in 21st Century. Retrieved from https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/09/20160908101755_51855.pdf, June 15, 2018. (in Thai)

Özkan, Y. (2017). Flipped higher education classroom: An application in environmental education course in primary education. Higher Education Studies 7(3): 93–102.

Panyachirawut, K. (2013). “Flipped Classroom”. Retrieved from http://school.esanpt1.go.th/nites/km/56km/Flipped%20Classroom.pdf, June 15, 2018. (in Thai)

Pluta, W., Richards, B., and Mutnick, A. (2013). PBL and beyond: Trends in collaborative learning. Teaching and Learning in Medicine 25(S1): S9–S16.

Praditweangkum, W. (2011). Green Analytical Chemistry. Journal of Science Ladkrabang 20(2): 29–44. (in Thai)

Roth, W., and Désautels, J. (2004). Educating for citizenship: Reappraising the role of science education. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education 4(2): 149–168.

Schoolwires. (2013). The Flipped Classroom: A New Way to Look at Schools. Re-trieved from http://www.schoolwires.com/ cons/lip3/flipped_classroom_0612.pdf. June 15, 2018.

See, S., and Conry, J. (2014). Flip my class! A faculty development demonstration of a flipped–classroom. Currents In Pharmacy Teaching And Learning 6(4): 585–588.

Sternberg, J. R. (1997). Thinking Style. New York: The University of Cambridge.

Strayer, J. F. (2007). The Effects of the Class-room Flip on the Learning Environ-ment: A Comparison of Learning Activity in a Traditional Classroom and a Flip Classroom that Used an Intelligent Tutoring System. Ph.D. Dissertation. USA: The Ohio State University.

Ultanir, E. (2012). An Epistemological glance at the constructivist approach: Constructivist learning in Dewey, Piaget, and Montessori. International Journal of Instruction 5(2): 195–212.

Wardencki, W., Curylo, J., and Namiesnik, J. (2005). Green chemistry – Current and future issues. Polish Journal of Environmental Studies 14(4): 389–395.

Zecha, S. (2012). Geocaching, a tool to support environmental education!?– An explorative study. Educational research 1: 177–188.