Vol. 19 (2559): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 (มกราคม - ธันวาคม 2559)

					View Vol. 19 (2559): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2559 การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 23 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 20 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความ ทั้ง 23 เรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา
Published: 2016-12-14

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัย