Thai Pharm Health Sci J

Vol 15, No 3 (2020)

ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ Thai Pharmaceutical and Health Science Journal

Table of Contents

Introduction PDF
  i - x

Original Research Article - นิพนธ์ต้นฉบับ

การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ The Development and Validation of a Transformational Leadership Instrument for Primary Care Managers PDF
Nirachon Chutipattana, Kamonphan Ratnipon, Penjan Petsom 154 - 162
รูปแบบการสั่งจ่ายยาและผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด ในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันร่วมกับไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย Prescription Patterns and Clinical Outcomes of Antiplatelet Therapy in Acute Coronary Syndrome with End-Stage Renal Disease PDF
Wannapat Techaikool, Narisara Boontan, Arintaya Promintikul, Mantiwee Nimworapan, Voratima Silavanich 163 - 168
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต Health Status and Health Behaviors of First-Year Students in Rangsit University PDF
Duangjai Duangrithi, Patchaya Kochsiripong 169 - 175
อุบัติการณ์และลักษณะทางคลินิกของอาการไม่พึงประสงค์จากยากันชัก ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประเทศไทย Incidence and Clinical Features of Anti-epileptic Drug Related Adverse Drug Reactions in Chiangrai Prachanukroh Hospital, Thailand PDF
Supharat Wattanasombat, Torpong Wattanasombat 176 - 182
ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน Effectiveness of a Motivational Enhancement Group Therapy Program on Drug Abstinence Intention Among Thai Amphetamine-Abusing Youths PDF
Jinjutha Chaisena Dallas, Nutchanart Kaewmart, Pakinee Detchaiyot, Jantana Koedbangkham, Saifone Moungkum, Pornchai Jullamate, Saichai Puapan 183 - 189
ความชุกของการพยายามฆ่าตัวตายในผู้พยายามฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง Prevalence of Suicide Attempts among Attempters and Its Associated Factors PDF
Benjamaporn Rungsang, Saysuda Pochnagone 190 - 194
เจลคอลลอยดอลซิลิกอนไดออกไซด์ปราศจากน้ำชนิดชอบน้ำและชนิดไม่ชอบน้ำ บรรจุยาโปรปราโลนอลไฮโดรคลอไรด์และกรดซาลิไซลิก Propranolol HCl and Salicylic Acid-loaded Hydrophilic and Hydrophobic Colloidal Silicon Dioxide Anhydrous Gels PDF
Jongjan Mahadlek, Wai Wai Lwin, Photchanart Toprasri, Thawatchai Phaechamud 195 - 209
การวิเคราะห์ด้วยโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงและการสกัดด้วยตัวทำละลาย ของสารอิโมดินจากเถาวัลย์เหล็ก HPLC Analysis and Solvent Extraction of Emodin from Ventilago denticulata Willd PDF
Pannaros Chamchomdao, Sarin Tadtong, Weerasak Samee 210 - 215

Review Article - นิพนธ์ปริทัศน์

อนุมูลอิสระและโรคอัลไซเมอร์ Free Radicals and Alzheimer’s Disease PDF
Nushjira Pongnimitprasert 216 - 221


Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index