วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้


Journal Homepage Image

Journal information

ISSN 1906-9790 (Print) and ISSN 2651-074X (Online)

2 issues per year (in January - June and July - December)

Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning (J. Res. Unit Sci. Tech. Environ. Learning, JSTEL) is a peered-reviewed journal in scopes related to science, technology, environment and science education. The journal is published in both printed and online versions.

Aims and Scope

JSTEL seeks and communicates articles on many topics including:

- Researches in Science, Technology, Environment and Mathematics

- Researches in Science and Mathematics Education

- Academic and Review articles in Science and Science Education

- Short communications in Science and Science Education

- Classroom Laboratory Researches related in Science and Mathematics

Peer Review Policy

All articles in this journal have undergone rigorous peer review, based on initial editor-in-chief screening and anonymised refereeing by at least two anonymous referees.

Abstrcting and Indexing Information

- Thai journal citation index

- ASEAN journal citation index

Processing Charges:

There are no submission fee, no page charges, and no publication charges for JSTEL.

Publication Ethics:

The publication of an article in JSTEL, a blind peer-reviewed journal, is essential to develop the coherent and respected network of knowledge. The reflection of the quality of the authoers' work has been directly sent to authors. JSTEL has agreed with the Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org/) to be standards of expected ethical behaviours of all parties, i.e., the author, the editor, peer reviewers, the publisher, in the act of pulblication. (จริยธรรมของการตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL)

กองบรรณาธิการ (Editorial board)

วารสาร JSTEL อยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) และ TCI กลุ่ม 1 (ประเมินรอบ 4 รับรองตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567)

Impact factor ฐาน TCI ปี 2561 = 0.127 และ Impact factor เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) = 0.217

รับบทความ online submission เท่านั้น

ประกาศ ผู้เสนอนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL ต้องส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) พร้อม suppl. files: ข้อมูลเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แบบโอนลิขสิทธิ์การตีพิมพ์ หากเป็นบทความวิจัยที่ทำในมนุษย์ ต้องระบุเลข EC ในบทความ และส่งเอกสารรับรองการทำวิจัยในมนุษย์มาเป็น suppl. file ด้วย

รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ (Original manuscript preparation)  ตัวอย่างนิพนธ์ต้นฉบับ  MS Word  Pdf

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Guidelines for Author)คำแนะนำสำหรับผู้ประเมินบทความ (Guideline for Reviewer)

แบบโอนลิขสิทธ์การตีพิมพ์บทความ (ส่งพร้อมนิพนธ์ต้นฉบับที่ขอรับการตีพิมพ์เป็น suppl. files)  MS Word  PdfISSN: 2651-074X