วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University

ISSN: 2730-275X

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS


Vol 24, No 2 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)


Cover Page
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS