วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Vol 24, No 1 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2564)


Cover Page
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th