วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Social Sciences Srinakharinwirot University

ISSN 0859-2055

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2. เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาการวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

การพิจารณาคุณภาพ บทความที่ตีพิมพ์ลงวารสารได้ผ่านการพิจารณาและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน/บทความ หากไม่ผ่าน 1 ท่านจะส่งให้ท่านที่ 3 พิจารณา และมีบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความวิชาการรับเชิญ (Invited Article)ออกเป็นครั้งคราว

กำหนดออกเล่ม ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม- ธันวาคม)

 

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre]

 

สาขาวิชาที่เปิดรับผลงาน

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ภาษาศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ การบริหารและการจัดการ การบริหารทรัพยาการมนุษย์ การตลาด สื่อสารมวลชน การบัญชี การเงินและการธนาคาร ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ
1.  ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร                        คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.  ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ                   คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.  ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว                   โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม

ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลศักดิ์  ชาญณรงค์              คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธวัศ  สัมพันธ์พานิช       สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.   อาจารย์ ดร.สุธาดา  เมฆรุ่งเรืองกุล         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.   อาจารย์ ดร.ศยามล  เจริญรัตน์             สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. อาจารย์ ดร.สยามล  เทพทา                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

9. อาจารย์ ดร.มาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. อาจารย์ ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์            วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  กานต์เรืองศิริ     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. อาจารย์สิริภา  สงเคราะห์                   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13. อาจารย์ ดร.ธนภูมิ  อติเวทิน                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา             คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15. อาจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กองจัดการ

1. นางสาวนนทพร  มีศิริ                            คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. นางกษวรรณ  กฤษณคุปต์                       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. นายศิริ  คลี่ดอนยอ                              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. นางสาวสินินาฎ  ตรีเพ็ชร์                        คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. นางเบญจมาศ  เขมาศักดาสรรค์                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ข้อมูลการติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725   Email: journal_social@yahoo.com

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ ใบนำส่งบทความ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

 

 


Vol 18, No 12 (2558): ปีที่18 ฉบับที่18 มกราคม-ธันวาคม 2558

ปีที่18 ฉบับที่18 มกราคม-ธันวาคม 2558

Table of Contents

แนะนำวารสาร

คำนำ-สารบัญ PDF
siri kleedonyor

บทความวิชาการและงานวิจัย

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวกรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกในจังหวัดสระบุรี PDF
กัลยา สว่างคง
การศึกษาพฤติกรรมของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่ช่วยปกป้องความมั่งคั่งของผู้ออม PDF
จิโรจน์ บุรณศิริ
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จำกัด ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ PDF
ชุติมา หมื่นสี1, อลงกรณ์ อินทรักษา2 อรอนงค์ ผิวนิล
แผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบนฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดชัยนาท PDF
ณักษ์ กุลิสร์ อรทัย เลิศวรรณวิทย์ จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ และรัตนา แสงจันทร์
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชและความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน PDF
ทรงยศ อยู่สุข และวนารัตน์ กรอิสรานุกูล
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน ด้วยวิธี Penman Monteith กรณีศึกษาฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี PDF
ประสิทธิ์ เมฆอรุณ
กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน PDF
ปิยะพร ตันณีกุล
พระธรรมทายาท: เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อการพัฒนาสังคม PDF
พระราชวรมุนี ดร. (พล อาภากโร) และนายปริวุฒิ ภิญโญสินวัฒน์
กฎหมายเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน PDF
พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร ในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ้ำ และหัวเตย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี PDF
เพ็ญพิชชา ชูศรี อลงกรณ์ อินทรักษา และอรอนงค์ ผิวนิล
การประเมินผลตลาดนัดสีเขียวในการเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชน กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ PDF
วรพิทย์ มีมาก
ปัจจัยที่เหมาะสมต่อความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรมในการจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี PDF
วัชรพล ธรรมสุวรรณ อรอนงค์ ผิ และอิทธิพล ราศีเกรียงไกร
การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม PDF
วิภา อินเรือง และ ทวี ชัยพิมลผลิน
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ) ที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงของมนุษย์ PDF
ศยามล เจริญรัตน์
การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
ศิริเพ็ญ ดาบเพชร ธนวัฒน์ ขวัญบุญ และอนงค์พร ไศลวรากุล
การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้: การพัฒนา เส้นทางและผลกระทบ PDF
สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจออกจากงานของพนักงาน Generation Y PDF
สุเบญญา ขวัญทอง และทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความทุ่มเทมีใจของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย PDF
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และโชคชัย สุเวชวัฒนกูล
การศึกษาองค์ประกอบของจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อนุพนธ์ คำปัน จารุวรรณ สกุลคู อร และจันทรัศม์ ภูติยริยวัฒน์
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยมาตรการ“3P” PDF
กิตสุรณ สังขสุวรรณ์
การพัฒนาของภูมิศาสตร์ในโลกปัจจุบัน PDF
ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
อนาคตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการปรับกลยุทธ์การตลาดในไทย PDF
นาฏอนงค์ นามบุดดี
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ PDF
ประสพชัย พสุนนท์
ความคิดกับการกำหนดสถานภาพสตรี PDF
ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการแก้ไขปัญหา PDF
รัตนสุดา ชลธาตุ
รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
siri kleedonyor
คณะสังคมศาสตร์ มศว http://soc.swu.ac.th
ผู้ดูแลระบบ E-Journal คณะสังคมศาสตร์ : นายศิริ  คลี่ดอนยอ Email :
sirik.tong@gmail.comโทร.11726