การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมแนะแนว

Authors

  • จิรัฐา โนยราษฎร์
  • ครรชิต แสนอุบล
  • นฤมล พระใหญ่

Keywords:

ความรับผิดชอบต่อการเรียน  , กิจกรรมแนะแนว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวของกลุ่มทดลอง 3) เปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" จำนวน 18 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนว เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 2 ห้องเรียนที่ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากห้องเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยความรับผิดชอบต่อการเรียนตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อการเรียน 2) แผนกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว นักเรียนกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนกลุ่มทดลองมีความรับผิดชอบต่อการเรียนทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

โนยราษฎร์ จ., แสนอุบล ค., & พระใหญ่ น. (2023). การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้กิจกรรมแนะแนว. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14150

Most read articles by the same author(s)