การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง

Main Article Content

ปารณีย์ จงรักษ์
อนุชา ทีรคานนท์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มหญิงรักหญิง ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง และการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มหญิงรักหญิงจำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มแกนนำเพื่อหญิงรักหญิงจำนวน 4 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มหญิงรักหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อประเภทภาพยนตร์มากที่สุด และจากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า รายได้และระดับการศึกษาของกลุ่มหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 อายุและระดับการศึกษาของกลุ่มหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และอาชีพของกลุ่มหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ในส่วนการเปิดรับสื่อ พบว่า การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคม การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง และทัศนคติต่อพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์เจาะลึกพบว่า สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงรักหญิงมากขึ้นและช่วยให้กลุ่มหญิงรักหญิงเกิดความสบายใจในการดำรงอยู่ในสังคมได้ในระดับหนึ่ง สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มหญิงรักหญิง และในแต่ละสื่อล้วนมีอิทธิพลต่อกลุ่มหญิงรักหญิงแต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในแต่ละบุคคลและความสามารถในการเข้าถึงสื่อ AbstractThe objectives of the study are to measure the level of exposure to the media that is related to lesbians and to study the attitudes towards the behavior of female homosexual people and their social expression. The methodology used was a survey with the scope of 400 lesbians. The questionnaire was used as a tool to collect data. Then, the data was processed using SPSS. And, to study in more depth, the researcher also uses qualitative research by using an in-depth interview from the 4 head of lesbian groups. Result of the survey shows that; group of lesbians are employees of private company with the salary of more than 20,001 baht. They are mostly aged 20-29, with a bachelor degree. They expose to the movie at most.  From the demography, income and level of education correlate with media exposure of lesbians at 0.05 significant levels. Age and level of education correlate with the attitude towards social behavior of lesbians at 0.05 significant levels. Career correlates with social expression of lesbians at 0.05 significant levels.            Media exposure correlates with attitude towards social behavior of lesbians. Moreover, media exposure correlates with the social expression of lesbians. And, attitude towards social behavior of lesbians correlates with their social expression.  The result from an in-depth interview shows that media presents more information about lesbians and makes them feel more comfortable to live in the society.   The communication with other people and communication through the Internet has an influence on lesbians.  However, media has an impact on lesbians more or less depending on individual and their ability to access to media. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จงรักษ์ ป., & ทีรคานนท์ อ. (2014). การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ การแสดงออกทางสังคมของกลุ่มหญิงรักหญิง. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 53–64. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4419
Section
Research Articles