การพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิคจิกซอว์2 ในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

Main Article Content

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2   2) ศึกษาทักษะการคิดของนักศึกษาที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 3) ศึกษาเจตคติต่อการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาด้วยการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 116 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด แบบฝึกทักษะ จำนวน 2 ชุด แบบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด และแบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 79.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 70.00   ทักษะการคิดของนักศึกษาหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 อยู่ในระดับ ดีมาก นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมและมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก Abstract The purposes of this research were : 1) to study the students’ learning results to determine the effectiveness of jigsaw 2;  2) to study the students’ thinking skill with learning by jigsaw 2 technique; 3) to study the students’ attitude towards the jigsaw 2 technique; and 4) to study the students’ opinions towards jigsaw 2 technique.  The population used in this study was 116 first year undergraduates of the Faculty of Education, Institute of Physical Education Chumphon.  The research data collection tools were an achievement test, two thinking skills training packages, an interview and a questionnaire.  The statistics for data analysis were percentile, mean and standard deviation.  The research result revealed that the students’ learning outcome after learning with jigsaw 2 was 79.56 percent. It was higher than the expected criterion of 70 percent.  The students’ thinking skill was at excellent level.  The students’ attitude towards the group process found that the activities were good, and the students’ opinions towards the jigsaw 2 method were highly positive

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรกุลรังสรรค์ อ. (2014). การพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิคจิกซอว์2 ในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 1–14. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4415
Section
Research Articles