ความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ทัศไนย สุนทรวิภาต

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร จำนวน 422 คน โดยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเภทโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจจากสื่อ   (r = .15 , p<.05) และการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงประเภทอินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (r = .23 และ .20  , p<.01 ตามลำดับ)   Abstract Using quantitative approach, this research aimed to examine correlations between Thai college students’ exposure of media content on the Philosophy of Sufficiency Economy and their media uses and gratifications. Sample consists of 422 Thai college students in the Bangkok Metropolitan areas.  Findings indicate positive correlations between samples’ exposure of television content on the Philosophy of Sufficiency Economy and their media gratifications (r = .15, p < .05). Positive correlations between samples’ exposure of the Internet content on the Philosophy of Sufficiency Economy and their media uses (r = .23, p < .01), and gratifications (r = .20, p < .01) were also found.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุนทรวิภาต ท. (2014). ความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร. บรรณศาสตร์ มศว, 7(1), 82–89. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4421
Section
Research Articles