การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Main Article Content

ชลีนุช คนซื่อ
สรเดช ครุฑจ้อน
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์ พัฒนา และหาประสิทธิภาพของตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2553 จำนวน 60 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คนซึ่งเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ และกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน ซึ่งเรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทางด้านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ ซึ่งประกอบด้วย แบบชี้แนะ แบบบรรยายและชี้แนะ และแบบบรรยายและโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนผ่านเว็บแบบไม่ปฏิสัมพันธ์ และบทเรียนผ่านเว็บแบบปฏิสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนตามตัวแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมมีประสิทธิภาพโดย E1/E2เท่ากับ 91.24/89.63 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 นอกจากนี้ผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คนซื่อ ช., ครุฑจ้อน ส., & วรรัตน์ปัญญา ก. (2013). การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานทางด้านกิจกรรมในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2941
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)