ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

ศิริพรรณ ตันติวัชรประกาย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งปริมาณการใช้และไม่ใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ แยกตามหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติ (National Library of Medicine - NLM) ผลการวิจัยสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้เหมาะสมกับความต้องการของภาควิชาต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ได้ต่อไป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1).คณะแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณค่าหนังสือในรอบ 3 ปี ที่ศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น2,882,877.00 บาท เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาควิชาพบว่า ภาควิชาที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร์ รองลงมาคือ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ส่วนภาควิชาที่ได้รับต่ำสุดคือ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 2).หนังสือที่เกี่ยวข้องแยกตามภาควิชา พบว่าภาควิชาอายุรศาสตร์ มีจำนวนหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุด รองลงมา คือ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ส่วนภาควิชาที่มีจำนวนหนังสือที่เกี่ยวข้องต่ำสุด 2 ภาควิชา คือ ภาควิชารังสีวิทยา และภาควิชาจิตเวช ในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการใช้ พบว่าจากหนังสือทั้งหมด 4,254 เล่ม เป็นหนังสือที่มีการใช้เพียงร้อยละ 46.97 น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่มี3).เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา พบว่าภาควิชาที่มีปริมาณการใช้เกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนหนังสือที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาควิชา มี 6 ภาควิชา คือ ภาควิชารังสีวิทยา รองลงมาคือ ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาจักษุโสตฯภาควิชาจิตเวช ภาควิชาสูติ–นรีเวช และภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ส่วนภาควิชาที่มีการใช้ต่ำสุดคือ ภาควิชาพยาธิวิทยา 4).ด้านสัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีค่าเป็น 1.00 : 7.53 เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา พบว่าภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคือภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มีสัดส่วนการใช้ 1.00 : 10.94 ส่วนภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้ต่ำสุดคือภาควิชาพยาธิวิทยา มีสัดส่วนการใช้ 1.00 : 2.41 5).ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือกับปริมาณการใช้หนังสือพบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตันติวัชรประกาย ศ. (2013). ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือและการใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2942
Section
Research Articles