การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ

Main Article Content

บรรจง พลไชย

Abstract

บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ สื่อ ภาษา ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการสารสนเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พลไชย บ. (2013). การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว, 4(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943
Section
Academic Articles