การรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน

Main Article Content

พิมล เมฆสวัสดิ์

Abstract

ตำราหรือหนังสือทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในบ้านเรายังมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักจะจำกัดวงแคบในการเรียน การสอนของแต่ละสถานศึกษา ด้วยเหตุที่การรู้สารสนเทศเป็นวิชาภาคบังคับของบางสถานศึกษาเท่านั้น จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้ไม่ค่อยมีผลงานทางสาขานี้ออกมาให้อ่านกันมากนัก นอกจากนี้สารสนเทศในปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกข้อมูลใน รูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน ทำให้ทราบได้ว่านิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัยนี้ควรเรียนรู้อะไรกันบ้างในยุคที่สารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายจนเลือกสรรกันแทบไม่ถูก โดยเฉพาะเรื่องทักษะด้าน สารสนเทศในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมฆสวัสดิ์ พ. (2014). การรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน. บรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 75–77. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4956
Section
Book Review