เส้นทางสู่ห้องสมุดยุคใหม่

Main Article Content

พิมล เมฆสวัสดิ์

Abstract

ห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชนมากกว่าห้องสมุดประชาชนในประเทศแถบเอเชีย  เนื่องจากห้องสมุดได้ทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก มีทั้งบริการสือสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  รวมทั้งการเป็นแหล่งพักพิงให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาชีวิตต่าง ๆ เช่น  ตกงาน  ประสบกับอากาศหนาวเย็น เป็นต้น  ห้องสมุดประชาชนแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับการดูแลและรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนั้น ๆ   ซึ่งต่างกับห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยที่มีหน่วยงานหลายหน่วยงานทำหน้าที่กำกับและดูแล  ทำให้ไม่มีเอกภาพและไม่สามารถเจริญเติบโตได้เท่าที่ควร  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร)  ได้ริเริ่มโครงการศูนย์ความรู้กิน  ซึ่งเป็นความคิดใหม่เชิงสร้างสรรค์ในการทำห้องสมุดประชาชนรูปแบบใหม่ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและจะสะท้อนกลับมาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติให้ยั่งยืนได้สืบไป  ดังปรากฏในคำนิยมของประธานกรรมการบริหาร สบร.  เมื่อเริ่มจัดตั้ง “ศูนย์ความรู้กินได้” แห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นมิติที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยที่มีห้องสมุดประชาชนต้นแบบที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เมฆสวัสดิ์ พ. (2012). เส้นทางสู่ห้องสมุดยุคใหม่. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2298
Section
Book Review