บริการวิชาการแก่ชุมชน: การสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน

Main Article Content

บุญสม เล้าพูนพิทยะ
พิมล เมฆสวัสดิ์

Abstract

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มีความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านนี้มาเป็นเวลามากกว่าสิบปี อย่างไรก็ตาม แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถช่วยเอื้อประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวได้  ด้วยปัจจัยสำคัญคือ ตัวบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมบรรณารักษ์จึงบูรณาการ สู่งานวิจัยเพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ยั่งยืน   ผลการทดลองพบว่า วิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้รับผิดชอบดูแลงานด้านห้องสมุดเป็นวิธีการที่เหมาะสม และได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งประกอบด้วย การซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ  การสร้างฐานข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมและวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ  และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เล้าพูนพิทยะ บ., & เมฆสวัสดิ์ พ. (2012). บริการวิชาการแก่ชุมชน: การสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2296
Section
Academic Articles