Vol. 6 No. 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

					View Vol. 6 No. 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
Published: 2023-12-28

Full Issue

ปกในและวัตถุประสงค์ของวารสาร

กองบรรณาธิการ

ถัอยแถลงบรรณาธิการ

สารบัญ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความ