การใช้ทุนกับการจัดการเรียนรู้ของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Authors

  • WATTANACHAI KWALAMTHAN
  • Geawalin Ngampiriyakorn

Abstract

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดเรียนรู้ของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลกับครูในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดจันทบุรีที่มีระยะเวลาในการทำงานเป็นครูในศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป จำนวน 129 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง มี 3 ส่วน ได้แก่ (1) คุณลักษณะพื้นฐานของครู (2) ปัจจัยด้านทุน และ (3) การจัดการเรียนรู้  และทำการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ระดับ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ตัวแปรเดียว โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด และ (2) การวิเคราะห์หลายตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ และใช้การเลือกตัวแปรเข้าสมการแบบปกติ ผลการวิจัย พบว่า ครูในศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 98.4 โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.7 และกว่าร้อยละ 70.7 มีวุฒิการศึกษาปฐมวัยหรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาด้านการใช้ทุนพบว่า ครูมีการใช้ทุนสัญลักษณ์สูงที่สุด ร้อยละ 83.4 รองลงมาคือ การใช้ทุนวัฒนธรรมและการใช้ทุนเศรษฐกิจ ร้อยละ 79.7 เท่ากัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ครูมีการใช้ทุนสังคม ต่ำที่สุด ร้อยละ 69.4 และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า ทุนวัฒนธรรม ทุนเศรษฐกิจ และทุนสัญลักษณ์ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตัวแปรอิสระทั้งหมดที่นำมาวิเคราะห์ สามารถอธิบายการผันแปรของการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความผันแปรที่ร้อยละ 39.0 (R2 = 0.390)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย