ลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะและใช้ถังขยะแยกประเภท

Main Article Content

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา

Abstract

Reduction of Global Warming Using Waste Separation and Specific Bins
 
Supaporn Sirisopana
 
รับบทความ: 11 พฤษภาคม 2553; ยอมรับตีพิมพ์: 12 มิถุนายน 2553
 
บทคัดย่อ
โลกกำลังเผชิญกับภาวะอากาศที่ไม่ปกติมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) สรุปว่า มีความเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่นับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 มาจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ที่สำคัญที่สุดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศและสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นมนุษย์ควรตระหนักที่จะหยุดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนนี้ โดยวิธีการอย่างง่ายคือ การคัดแยกขยะโดยการเลือกทิ้งขยะลงในถังขยะแยกประเภท เนื่องจากจะทำให้เลือกที่จะนำขยะมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ หรือนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีตามประเภทของขยะ
คำสำคัญ: ภาวะโลกร้อน ถังขยะแยกประเภท ภาวะเรือนกระจก
 
Abstract
Earth faces to increasingly unusual climates and obviously effects to daily life of human and various organisms.  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes the opportunity of increase in temperature was caused by the climate changes.  At the middle of the twentieth century, the temperature has increased by the releasing of greenhouse gases from the human activities that is the important cause of global warming continuously.  It causes the ecological and mutation changes in organisms.  Therefore, human should concern about the ceases of global warming by an easy method that is to separate wastes into specific bins.  By this method, some separated wastes will be reused and correctly destroyed respecting with the types of wastes.
Keywords: global warming, separated waste, green house effect

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Dow, K. and Thomas, E.D. (2552). พิมพ์ครั้งที่2 แปลโดย จิรพล สินธุนาวา. การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ ความอยู่รอดของมวลมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปาเจรา.

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2549ก). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วท272: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูวิทยาศาสตร์. ถ่ายสำเนา.

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2549ข). การจัดการของเสียชุมชน. ถ่ายสำเนา.

สุภาภรณ์ ศิริโสภณา. (2549ค). ขยะชุมชน สถานที่ฝังกลบ และการฟื้นฟู. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 22 ฉบับที่ 2.

กรมควบคุมมลพิษ. (2543). การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: เรโปร เฮาส์.

http://www.ideabangkok.com/สิ่งแวดล้อม/ สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://www.doe.eng.cmu.ac.th/~akachai/CMU/.../Waste สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://news.sanook.com/social/ สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://paaying.wordpress.com/ สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://www.measwatch.org/autopage/show_page.php?t=20&s_id=1768&d_id=1768&page=2&start=1 สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://www.psu.ac.th/node/1256 สืบค้นวันที่ 05/04/53

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_municipal.html สืบค้นวันที่ 13/05/53

http://www.ryt9.com/s/bmnd/656626 รพ.ลำปางเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลลดภาวะโลกร้อน สืบค้นเมื่อ 05/04/53

http://www.ryt9.com/s/prg/240295 สืบค้นเมื่อ 05/04/53

http://advisor.anamai.moph.go.th/214/21403.html สืบค้นวันที่13/05/53

http://www.thaipost.net สืบค้นวันที่ 05/05/53

http://www.pcd.go.th/download/waste.cfm การบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต สืบค้นวันที่ 13/05/53

Most read articles by the same author(s)