เพอร์ออกซิเดสและสารต้านอนุมูลอิสระ

Main Article Content

สมบัติ คงวิทยา

Abstract

Peroxidase and Antioxidant
 
Sombat kongwithtaya
รับบทความ: 26 กุมภาพันธ์ 2554; ยอมรับตีพิมพ์: 31 พฤษภาคม 2554
 
บทคัดย่อ
เพอร์ออกซิเดส (E.C.1.11.1.7) เป็นเอนไซม์ที่เร่งสลายสับเสตรตโดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ด้วยไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ มีการนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน เช่น การบำบัดน้ำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล การสังเคราะห์สารอะโรมาติก และการตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระ เพอร์ออกซิเดสพบได้ทั้งในจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย และ พืช ได้แก่ หัววาซาบิ กระหล่ำปลี และตำลึง จากปฏิกิริยาของเพอร์ออกซิเดส สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบสารต้านอนุมูลอิสระได้ ซึ่งเป็นความจำเพาะของเอนไซม์ต่อสับสเตรตที่มีความไวของปฏิกิริยาสูง และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีสามารถทำการติดตามด้วยเทคนิดสเปคโทรสโกปีได้
คำสำคัญ เพอร์ออกซิเดส สารต้านอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระ
 
Abstract
Peroxidases (EC number 1.11.1.7) are enzymes that typically catalyze substrate by using oxidoreduction reacted with hydrogen peroxide. Applications of peroxidase can be used for treatment of industrial waste waters containing phenolic compounds, aromatic synthesis and determination of antioxidant content. These enzymes were found in bacteria and plants, horseradish root, cabbage and ivy gourd, respectively. The high sensitive reaction of peroxidase were selected and developed to determine antioxidant. The reaction product gave color therefore can detect by spectroscopic technique.
Keywords: Peroxidase, Antioxidant, Free radical

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประภาศรี ภูวเสถียร และริญ เจริญศิริ. (2538). โภชนาการและส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ชะอรทิพย์ แย้มด้วง สมบัติ คงวิทยา สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ และสุรศักดิ์ ละลอกน้ำ. (2553). การศึกษาสมบัติของเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสบริสุทธ์บางส่วนจากกะหล่ำปลี. วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1(1): 27-34.

วาริน แสงกิตติโกมล. (2543). ปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ผลไม้และสมุนไพร. วารสารสหเวชศาสตร์ 1: 11-18.

วาริน แสงกิตติโกมล. (2546). การเปรียบเทียบปริมาณสารโพลีฟีโนลิกส์และปริมาณรวมการต้านสารอนุมูลอิสระในผักและสมุนไพร. วารสารสหเวชศาสตร์ 3: 91-99.

ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์. (2546). ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา. กรุงเทพมหานคร: นิวไทยการพิมพ์.

โอภา วัชระคุปต์ ปรีชา บุญจูง จันทนา บุณยะรัตน์ และ มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง. (2549). สารต้านอนุมูลอิสระ. กรุงเทพฯ: พี.เอส.พริ้นท์.

Aberti, N. B., And Klibanov, A. M. (1981). Enzymatic removal of dissolved aromatics from industrial aqueous effluent. Biotechnol. Bioeng. 11: 373-390.

Agostini, E., Medina, M. J., Silvia, R., Forchetti, M. D., and Tigier, H. (1997). Properties of anionic peroxiase isoenzymes from turnip (Brassica napus L.) roots. J. Agric. Food Chem. 45, 596 – 598.

Alpeeva, I. S., Niculescu-Nister, M., Leon, J. C., Csoregi, E., and Sakharov, I.Y. (2005). Palm tree peroxidase- based biosensor with unique characteristics for hydrogen peroxide monitoring. Biosens. Bioelect. 21: 742-748.

Ames, B. M., Shinena, M. K., and Hagen, T. M. (1993). Oxidants, antioxidants and the degenerative disease of aging. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90: 7915-22.

Ascherio, A., Rimm, E. B., Glovannucci, E. L., Colditz, G. A., Rosner, B., Willett, W. C., Sacks and Stampfer, M.J. (1992). A prospective study of nutritional factors and hypertension among US men. Circulation 86:1475-84.

Block, G., Patterson, B., and Subar, A. (1992). Fruits vegetables and cancer preventive: a review of the epidemiological evidence. Nutrition and Cancer 18: 1-29.

Cavalier-Smith, T. (2004). Only six kingdoms of life. Proc. Biol. Sci. 271: 1251-1262.

Cowan, M. M. (1999). Plant products as Antimicrobial agents. Clin. Microbial. 12: 564-582.

Dunford, H.B. (1999). Heme peroxidase nomenclature. Plant Peroxidase Newsl. 13: 65-71.

Flock, C., Bassi, A., and Gijzen, M. (1999). Removal of aqueous phenol and 2-chlorophenol with purified soybean peroxidase and raw soybean hulls. J. Chem. Technol. Biotechnol. 74: 303-309.

Gaspar, S., Popescu, I. C., Gazaryan, I. G., Bautista, G., Ardila, G., Sakharov, I. Y., Mattiasson, B., and Csoregi, E. (2000). Biosensor based on novel plant peroxidases: a comparative study. Electrochem. Acta. 46: 255-264.

Gillman, M. W., Cupples, L. A., Gagnon, D., Posner, B. M., Ellison, R. C., Castelli, W. P., and Wolf, P. A. (1995). Protective effect of fruits and veget-ables on development of stroke in men. JAMA 273: 113-117.

Habetha, M., and Bosch, T.C. (2005). Symbiotic Hydra express a plant-like peroxidase gene during oogenesis. J. Exp. Biol. 208 (Pt 11): 2157- 2165.

Halliwel, B., and Gutteridge, J. M. C. (1989). Free radicals in biology and medicine. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.

Hammerschmidt, R., Nuckles, E.M., and Kuc, J. (1982). Association of enhanced peroxidase activity with induced systemic resistance of cucumber to Colletotrichum lagenarium. Physiol. Plant Pathol. 20: 73-82.

Helmja, K., Vaher, M., Gorbatsova, J., and Kaljurand, M. (2007). Characterization of bioactive com-pounds contained in vegetables of the Sola-naceae family by capillary electrophoresis. Proc. Estonian. Acad. Sci. Chem. 56: 172-186.

Kim, Y. H., and Yoo, J. J. (1996). Peroxidase produc-tion from carrot hairy root cell culture. Enzyme Microb. Technol. 18: 531-535.

Kongvithtaya, S., Laloknam, S., and Chairote, G. (2010). Characterization of ammonium precipitatant peroxidase from Ivy gourd. Pure and Applied Chemistry International Conference 2010, Ubol Ratchathani University, Ubol Ratchathani.

Lander, H. M. (1997). An essential role for free radicals and derived species in signal transduction. FASEB J. 11: 118-124.

Lionis, C., Faresjo, A., Skoula, M., Kapsoke-falou, M., and Faresjo, T. (1998). Antioxidant effects of herbs in Crete. The lancet 352: 1987-1988.

Middleton, E., Jr., Kanaswami C., Theoharides , T.C. (2000). The effects of plant flavonoids on mammalian cells: implications for inflam-mation, heart disease and cancer. Pharmacol. Rev. 52: 673-839.

Rimm, E. B., Ascherio, A., Giovannucci, E., Spiegelman, D., Stampfer, M.J. and Willett, W.C. (1996). Vegetable, fruit and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease among men. JAMA 275: 447-51.

Saitou, T., Kamada, H., and Harada, H. (1991). Iso-peroxidase in hairy roots and regenerated plants of horse radish (Armoracia lapathifolia). Plant Sci. 75: 195-201.

Steinberg, D. (1991). Antioxidants and atherosclerosis: A current assessment. Circulation 84: 1420-1425.

Steinmetz, K. A., and Pottor, J. D. (1996). Vegetable, fruit and cancer prevention: A review. J. Am. Diet. Assoc. 96: 1027-1039.

Welinder, K. G. (1992). Superfamily of plant, fungal and bacterial peroxidases. Curr. Opin. Struct. Biol. 2: 388-393.

Weng, Z., X. M. Handrick and G. Maesmans. (1991). immobilized peroxidase: A potential bioindi-cator for Evaluation of Thermal Process. J. Food Sci. 56: 567-750.

Wu, Y., Taylor, K. E. Biswas, N., and Bewtra, J. K. (1999). Kinetic model aided reactor design for peroxidase-catalysed eemoval of phenol in the presence of polyethylene glycol. J. Chem. Technol. Biotechnol. 74: 519-526.

Yamada, Y., Kobayashi, S., Watanabe, K. Q., and Hayashi, U. (1987). Production of horse radish peroxidase by plant cell culture. J. Chem. Tech. Biotechnol. 38: 31-39.

Zamocky, M. (2004). Phylogenetic relationships in class I of the superfamily of bacterial, fungal, and plant peroxidases. Eur. J. Biochem. 271: 3297-3309.

แหล่งสืบค้นจากินเทอร์เน็ต

http://www.niaaa.nih.gov/Resources/GraphicsGallery/Metabolism/Pages/reactive_oxygen.aspx สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

http://www.biotek.com/assets/tech_resources/10592/fig1.jpg) สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

http://www.smokersrx.com/why_skin_ages.html สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

http://www.riken.go.jp/biometal/8_reactions.files/pages/peroxidase.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553

Most read articles by the same author(s)