วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

Vol 4, No 2 (2016): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม


Cover Page