การเพิ่มขีดความสามารถ การจัดการการตลาดดิจิทัล การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในชุมชนพื้นที่ภาคตะวันตก

Authors

  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์ ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมชุมชน
  • รุ่งทิวา ชูทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Keywords:

การจัดการการตลาดดิจิทัล, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน, Digital marketing management, Sustainable cultural tourism

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาจุดแข็งจุดอ่อนและช่องว่างและเรียนรู้จากสิ่งที่ระบบการตลาดดิจิทัลทำงานได้ดีและวิเคราะห์แพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อสร้างขีดความสามารถของแต่ละบุคคลและองค์กรในการปรับปรุงการออกแบบการใช้งานและการประเมินการจัดการการตลาดดิจิทัล ในจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีผสมโดยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับเชิงปริมาณคือการสุ่มอย่างง่ายประมาณ 331 ตัวอย่างและวิธีการเชิงคุณภาพจำนวน 120 ตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ค่าทางสถิติจะถูกประมวลผลสำหรับสถิติเชิงพรรณนา: ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ Facebook Fanpage สามารถสร้างการรับรู้เพิ่มการใช้งานโซเชียลมีเดียความสวยงามและความน่าสนใจของสื่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดีการใช้ QR code บนฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างการรับรู้ตามลำดับ ผู้ตอบเห็นด้วยกับเนื้อหาของการสร้างเพจการรับรู้เหมาะกับแนวทางAbstract The research objectives were to identify  problems, strengths, weaknesses, and gaps and learn from what is digital marketing system working well and analyze the platforms and tools to build the capacity of individual and organizations to improve the design, implementation and evaluation of digital marketing management in Phetchaburi, Ratchaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram province. This research was the mixed method by  quantitative and qualitative methodology.  Sampling  method for  quantitative is simple  random sampling about 331 samples and qualitative method is about 120. Tool for gathering data in the study is questionnaire and in-depth interview. The statistical values will be processed for descriptive statistic: frequency, percentage, mean, standard deviation. The results showed that capacity building on using Facebook Fanpage can build awareness, increase usage of social media, beauty, and attractiveness of media, good website content, using QR code on the product label to build awareness respectively. The respondents were agree with the content of the page creation,  perception, suitable for approach.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-29