สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยในการเยี่ยมบ้าน โดยเภสัชกรในเขตอำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม Causes of Patient's Medication Problems in Home Care Visits by Pharmacists in Wapipathum Disctrict, Maha Sarakham Province

Authors

 • บุญถม ปาปะแพ
 • สาริณี สง่าศรี
 • ต้องตา ต้นจารย์
 • อัจฉรีย์ ภูวศิษฐ์เบญจภา
 • พัชรีย์ สังขเภท
 • รัตนพร ชนาวิรัตน์
 • อรวรรณ ประเมทโถ
 • Boonthom Papapae
 • Sarinee Sangasri
 • Tongta Tonjarn
 • Atcharee Puwasitbenjapa
 • Patcharee Sankapet
 • Rattanaporn Chanawirat
 • Orawan Pramettho

Abstract

บทคัดย่อวัตถุประสงค์:เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุของปญั หาการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads