ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา

Authors

  • นัยนา สันติยานนท์

Abstract

บทนำ_ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมีความเข้าใจว่าการเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็นจะทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น โดยเฉพาะยาน้ำที่ใช้ในเด็ก จากการเก็บข้อมูลการศึกษานำร่องในเรื่อง “การเก็บรักษายาที่ใช้ในเด็ก” ของผู้นิพนธ์เอง(อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิจัย) โดยใช้แบบสอบถาม ถามผู้ป่วยหรือญาติที่ดูแลการใช้ยาของเด็กที่ได้รับยาจากโรงพยาบาล จำนวน 30 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นำยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลเก็บไว้ในตู้เย็น โดยยาส่วนใหญ่ที่เด็กได้รับคือ ยาลดไข้ชนิดน้ำเชื่อมมีตัวยาสำคัญคือพาราเซตามอล นอกจากนี้ยงั พบว่า การนำยาเก็บในตู้เย็นนั้นส่วนใหญ่จะเก็บที่ฝาเปิด-ปิดตู้เย็น และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่ายังไม่สามารถระบุเวลาที่เก็บไว้ได้โดยบอกว่าอาจจะเก็บไว้จนถึงวันหมดอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนตอบว่า จะเก็บไว้ไม่เกิน 2 เดือน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นนี้ทำให้ทราบว่า ผู้ที่ดูแลการใช้ยาในเด็กนั้นยังขาดความรู้เรื่องการเก็บรักษายาโดยเฉพาะยาน้ำ ซึ่งจากข้อมูลนี้อาจจะเป็นแนวทางให้เภสัชกรมีบทบาทในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-04-01